Jäm­ställd­het går först för V:s Cla­ra Lind­blom

In­för va­let träf­far vi al­la första­namn i par­ti­er­na som vill vin­na mak­ten i Stock­holm. Det här är Cla­ra Lind­bloms och Väns­ter­par­ti­ets främs­ta mål ef­ter va­let.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Per Brandt

För förs­ta gång­en nå­gon­sin knep Väns­ter­par­ti­et två bor­gar­råds­pos­ter ef­ter förra va­let. För Cla­ra Lind­blom, äld­re- och per­so­nal­bor­gar­råd, har det även va­rit förs­ta gång­en som just bor­gar­råd, en tid hon be­skri­ver som om­väl­van­de och till en bör­jan fru­stre­ran­de när ”sa­ker in­te går li­ka snabbt som jag vill”. Vad är du mest nöjd med? – Att vi har gjort lö­ne­sats­ning­ar på näs­tan 100 mil­jo­ner kro­nor in­om kvin­no­do­mi­ne­ran­de yr­ken som so­ci­al­sek­re­te­ra­re och fri­tids­le­da­re i ut­sat­ta om­rå­den. Det är vik­tig för mig att sat­sa på med­ar­be­tar­na in­om väl­fär­den, som of­ta är kvin­nor, och hö­ja de­ras sta­tus.

Förra va­let kal­la­de Cla­ra Lind­blom ett ödes­val för bo­stads­po­li­ti­ken. Ett ut­ta­lan­de hon står fast vid nu fy­ra år se­na­re.

– Vi har vi­sat att det går att på­ver­ka bo­stads­byg­gan­det med en tyd­lig po­li­tik. De bor­ger­li­ga par­ti­er­na har va­rit öpp­na med att de vill fort­sät­ta om­bil­da hy­res­rät­ter och mark­nads­an­pas­sa hy­ror­na. Det är in­te vad Stock­holm be­hö­ver ut­an fler hy­res­rät­ter med hy­ror som van­li­ga stock­hol­ma­re kan be­ta­la.

Men bo­stads­bris­ten är fort­fa­ran­de stor och det är fort­fa­ran­de in­te klart hur myc­ket läg­re hy­ror­na i de så kal­la­de Stock­holms­hu­sen blir?

– Vi byg­ger så många hy­res­rät­ter vi ba­ra kan och an­vän­der al­la verk­tyg vi har för att pres­sa ner hy­ror­na i ny­pro­duk­tio­nen. Nu kan vi dess­utom bör­ja an­vän­da det stat­li­ga in­ve­ste­rings­stö­det för hy­res­rät­ter, som gör att hy­ror­na kan pressas ner li­te till. Jag är över­ty­gad om att vi är på rätt väg.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen ut­ö­ver skat­ten?

– I förs­ta hand be­hö­ver högin­komst­ta­ga­re be­ta­la mer skatt, då kan man öka an­sla­gen till kom­mu­ner­na. Se­dan be­hö­ver vi hål­la en hög bygg­takt vil­ket ock­så ger in­täk­ter som vi kan stär­ka väl­fär­den.

Hur vill du för­tä­ta Stock­holm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– Ja, vi har fått ige­nom fle­ra na­tur­re­ser­vat för gröns­kan är det som gör Stock­holm unikt. Vi be­hö­ver för­tä­ta men det mås­te gö­ras smart och med hän­syn till var­je om­rå­dets ka­rak­tär.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stock­holm?

– Det vik­ti­gas­te är att bry­ta bo­stads­segre­ga­tio­nen, vi mås­te byg­ga hy­res­rät­ter i al­la stads­de­lar även de som do­mi­ne­ras av vil­lor och rad­hus. Se­dan ska vi in­te in­fö­ra mark­nads­hy­ror, det skul­le gö­ra det än­nu svå­ra­re för van­li­ga stock­hol­ma­re att få en bo­stad.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vinst­in­tres­set mås­te bort. Se­dan mås­te lä­rar­na ges bätt­re för­ut­sätt­ning­ar att gö­ra det som de är ut­bil­da­de för, att pla­ne­ra och ge­nom­fö­ra un­der­vis­ning. Vi mås­te ta bort onö­di­ga ad­mi­nist­ra­ti­va upp­gif­ter och an­stäl­la fler yr­kes­funk­tio­ner som kan av­las­ta lä­rar­na. Hur vill du mins­ka bil­kö­er­na? – Ge­nom att gö­ra det mer at­trak­tivt att stäl­la bi­len hem­ma. Vi mås­te lig­ga på lands­ting­et om att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken istäl­let för att sat­sa på nya för­bi­far­ter el­ler dy­ra kon­sul­ter till sjuk­hus­byg­gen. Se­dan mås­te vi gö­ra det lät­ta­re och säk­ra­re att gå och cyk­la.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– En stor ut­ma­ning är att ge al­la äld­re rätt till ett tryggt bo­en­de. Vi har en plan för att byg­ga 10 000 nya bo­stä­der för äld­re till 2040, se­dan hand­lar om att för­bätt­ra ar­bets­vill­ko­ren för hem­tjäns­ten. Att de får mer tid för de äld­re och gö­ra så fler vill job­ba där och or­kar job­ba till de är 65.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stock­holm?

– Nej, vi har re­dan väl­digt hög an­del vinst­dri­van­de pri­va­ta fö­re­tag som dri­ver väl­färds­verk­sam­het i Stock­holm.

Vi vill gö­ra det mer at­trak­tivt att stäl­la bi­len hem­ma. Vi mås­te lig­ga på lands­ting­et om att byg­ga ut kol­lek­tiv­tra­fi­ken i stäl­let för att sat­sa på nya för­bi­far­ter el­ler dy­ra kon­sul­ter till sjuk­hus­byg­gen. Se­dan mås­te vi gö­ra det lät­ta­re och säk­ra­re att gå och cyk­la.

FOTO: LINDA GREN

PERSONLIG PRYL. Barn­vagn. ”Jag har all­tid dri­vits av att för­sö­ka ska­pa ett bätt­re, mer jäm­likt och jäm­ställt sam­häl­le för ge­ne­ra­tio­nen ef­ter oss. Spe­ci­ellt nu när vi har fått en dot­ter vill jag att hon ska växa upp i ett sam­häl­le där hon in­te be­grän­sas av sitt kön ut­an får sam­ma livschan­ser som om hon va­rit poj­ke.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.