Sö­derorts­bor ra­sar mot nya Sys­tem­bo­la­get

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! tid­ning­e­narstaens­ke­de.se Pa­trik Wirén

Förra vec­kan av­slö­ja­de vi att Sys­tem­bo­la­get öpp­nar en ny bu­tik i Sö­derort. Be­slu­tet väc­ker starka känslor hos många Skön­dals­bor som oro­ar sig för vad det kom­mer in­ne­bä­ra för om­rå­det.

Ef­ter en lång tids spe­ku­la­tion kun­de vi slut­li­gen av­slö­ja att Sys­tem­bo­la­get öpp­nar en bu­tik i Skön­dal i slu­tet av 2019. Bu­ti­ken pla­ne­ras i den han­dels­plats som ska byg­gas mel­lan Skön­dals­vä­gen och Ty­resö­vä­gen och som även kom­mer r ym­ma bland an­nat Wil­lys och Plan­ta­gen.

Beske­det att han­dels­plat­sen ska ge plats åt ett sys­tem­bo­lag får dock in­te al­la i om­rå­det att jub­la. Tvärtom har det mötts av mas­siv kri­tik i fle­ra lo­ka­la Fa­ce­book­grup­per och de starka åsik­ter­na mot ett sys­tem­bo­lag be­kräf­tas när vi be­sö­ker Skön­dals cent­rum.

’’Drar hit kons­ti­ga ty­per’’

Klaes Eli­as­son har bott i Skön­dal i 51 år och är oro­lig för att det kom­mer att med­fö­ra en för­säm­ring för he­la om­rå­det.

– Det finns två sa­ker vi in­te vill ha i Skön­dal: Sys­tem­bo­lag och tun­nel­ba­na. Det drar ba­ra hit en mas­sa kons­ti­ga ty­per.

Runt ett bord på tor­get mö­ter vi ett stör­re säll­skap, varav de fles­ta vi­sar sig va­ra på till­fäl­ligt be­sök. Men en av kvin­nor­na, som vill va­ra ano­nym, har bott i om­rå­det i 12 år och vill ab­so­lut in­te se ett sys­tem­bo­lag just här.

– Det blir in­te bra alls. Det för all­tid med sig en mas­sa skit och jag har tre barn som jag vill ska kun­na kän­na sig säk­ra. Ef­tersom vi var­ken har tun­nel­ba­na el­ler sys­tem­bo­lag är det lugnt och skönt här – och så vill jag att det ska fort­sät­ta va­ra, sä­ger hon be­stämt.

Även To­ny Löf och Mic­ke Roos, som tar en öl i ef­ter­mid­dags­so­len, in­stäm­mer i ra­den av kri­tis­ka rös­ter. De har bott i Skön­dal he­la li­vet och ser ing­et be­hov av ett sys­tem­bo­lag.

– Vi kan åka till Fars­ta om vi vill hand­la öl, sä­ger To­ny och får med­håll av Mic­ke.

Den en­da vi pra­tar med som är ode­lat po­si­tiv till ny­e­ta­ble­ring­en är Ge­ral­di­ne Lom­ba­no. Hon har bott i Skön­dal i li­te över ett år och tror att en han­dels­plats med ett sys­tem­bo­lag kom­mer att be­ty­da myc­ket för om­rå­det.

– Det blir top­pen med ett nytt cent­rum. Om­rå­det väx­er och vi blir he­la ti­den fler så det be­hövs. Se­dan tyc­ker jag att det ska bli skönt att slip­pa åka till Fars­ta om jag ska till Sys­tem­bo­la­get. För­hopp­nings­vis in­ne­bär det ock­så bätt­re kom­mu­ni­ka­tio­ner.

En­ligt Ro­bin Ström, mäk­la­re hos No­tar i Fars­ta/Skön­dal, är den nya han­dels­plat­sen en­bart av go­do. Han sä­ger att om­rå­det för­tä­tas och i takt med att nya bo­stä­der byggs är det bra med till­gäng­lig­het. Dä­re­mot är han mer för­sik­tig i si­na ut­ta­lan­den kring just Sys­tem­bo­la­get.

– Jag kan var­ken se det som någon­ting po­si­tivt el­ler ne­ga­tivt. Det är i al­la fall ingen­ting som på­ver­kar bo­stads­pri­ser­na.

Det blir in­te bra alls. Det för all­tid med sig en mas­sa skit och jag har tre barn som jag vill ska kun­na kän­na sig säk­ra.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

NEJ TACK. To­ny Löf och Mic­ke Roos vill ab­so­lut in­te ha ett sys­tem­bo­lag, men är po­si­ti­va till han­dels­plat­sen i stort och sär­skilt Wil­lys eta­ble­ring. ”Nu är det ba­ra en ny re­stau­rang som sak­nas ock­så”, kon­sta­te­rar Mic­ke. HELL­RE BANKKONTOR. ”Det som finns här i cent­rum läggs ned i höst och vi som är äld­re vill kun­na fort­sät­ta hand­la med kon­tan­ter. Men vi har i al­la fall apo­tek, tand­lä­ka­re och bib­li­o­tek här i cent­rum. Som gam­mal an­vän­der man apo­te­ket of­ta­re än Sys­tem­bo­la­get”, sä­ger Klaes Eli­as­son.

UNDANTAGET. Ge­ral­di­ne Lom­ba­no är den en­da av de vi pra­tar med som gil­lar tan­ken på ett sys­tem­bo­lag i Skön­dal. Om hon får öns­ka yt­ter­li­ga­re bu­ti­ker vill hon gär­na ha en se­cond hand. ”Och en djur­af­fär där jag kun­de hand­la till min hund Char­lie. Max vo­re top­pen ock­så, det är långt till de­ras när­mas­te re­stau­rang här­i­från.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.