Ef­ter stiltjen lär det nu bli en jäk­la valspurt…

Tidningen Årsta / Enskede - - Hej Söderort - HAM­PUS JARN­LO Ny­hets­chef Pra­ta med mig! ham­pus.jarn­lo @di­rekt­press.se

När den, med svens­ka mått mätt, gal­na vär­men lug­nat sig nå­got var vi nog många som i vec­kan vak­na­de i ett nå­gorlun­da svalt sov­rum och in­såg att ”shit, det är ju ba­ra en må­nad kvar till va­let”. Ni som föl­jer oss var­je dag på stock­holmdi­rekt.se och var­je helg i pap­pers­tid­ning­en vet vid det här la­get att vi har Stock­holms i sär­klass bäs­ta, mest lo­ka­la och kon­ti­nu­er­li­ga po­li­tis­ka be­vak­ning. Så vår val­rap­por­te­ring har i den me­ning­en ing­en bör­jan och ing­et slut. Vi föl­jer stän­digt den lo­kal­po­li­tis­ka de­bat­ten från super­nä­ra håll.

För även om ett stads­dels­nämndsmö­te i Fars­ta, Väl­ling­by el­ler Kungs­hol­men en rå­kall tors­dags­kväll i no­vem­ber mitte­mel­lan två val in­te all­tid är det mest upp­het­san­de en kan gö­ra i den här stan är vi näs­tan all­tid där. Bå­de för er skull och i för­läng­ning­en – hur hög­tra­van­de det än må lå­ta – för de­mo­kra­tins skull. Och näs­tan all­tid är vi en­da re­dak­tio­nen med jour­na­lis­ter på plats.

Men på som­ma­ren tar al­la po­li­tis­ka nämn­der och kom­mun­full­mäk­ti­ge se­mes­ter. Och trots att det är valår ver­kar även de folk­val­da re­pre­sen­tan­ter­na i Stads­hu­set ha fast­nat i som­mar­hu­set på Got­land ef­ter Al­me­dals­vec­kan i bör­jan av ju­li. Det har va­rit märk­ligt tyst! Men med fa­cit i hand har det nog va­rit ett klokt be­slut då vär­men fått många av oss att tän­ka på and­ra sa­ker än va­let.

De lyck­ligt lot­ta­de har tänkt på vil­ken bad­plats de ska väl­ja för da­gen, me­dan and­ra tving­ats fly hem som ho­tats av brän­der. När den mest aku­ta fa­ran nu ver­kar va­ra över är frå­gan om ex­trem­väd­ret ock­så fått väl­jar­na att tän­ka om och pri­o­ri­te­ra kli­mat­frå­gan hög­re när det är dags att rös­ta den 9 sep­tem­ber? Njae, är sva­ret vi fick av de stock­hol­ma­re vi frå­ga­de i vec­kan. Men få ver­kar ha be­stämt sig, så det blir en jäk­la spurt sista må­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.