S: Fler vård­cen­tra­ler ska HB­TQ-ut­bil­das

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

12 av Stock­holms 200 vård­cen­tra­ler är HB­TQ-di­plo­me­ra­de. Det vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na nu änd­ra på, ge­nom att för­dubb­la sats­ning­en på be­mö­tan­det av HB­TQ-per­so­ner in­om vår­den.

– Vårt för­slag är att vi till­skju­ter mer re­sur­ser till det­ta och un­der­stry­ker hur vik­tigt det är att man ge­nom­går den här kun­skaps­höj­ning­en. Al­la pa­ti­en­ter ska kän­na att man får bra vård och be­mö­tan­de på vård­cen­tra­len, sä­ger Eri­ka Ull­berg, op­po­si­tions­lands­tings­råd (S).

En­ligt stu­di­er fle­ra stu­di­er har trans­per­so­ner säm­re för­tro­en­de för sjuk­vår­den när det kom­mer till pro­fes­sio­nellt be­mö­tan­de vid våld, hot och tra­kas­se­ri­er.

FOTO: JO­A­KIM BROBECK

VAR­NAR. Nu av­rå­der sta­den från bad i Lång­sjön då alg­blom­ning i vatt­net gjort barn sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.