VAD GÖR PAR­TI­ER­NAS AF­FI­SCHER MED SÖDERORT?

Hur ef­fek­ti­va är valaf­fi­scher­na egent­li­gen? På­ver­kar de va­lets ut­gång och vad har Sö­derorts­bor­na att sä­ga om bud­ska­pen som par­ti­er­na ”pyn­tar” stads­mil­jön med?

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Kloc­kan 10 för­ra sön­da­gen gick start­skot­tet. Det var då par­ti­er­na i Stock­holm gav sig ut för att ta­pet­se­ra ga­tor och torg med si­na bud­skap. Och det finns inga tec­ken på att af­fi­scher­na har mins­kat i an­tal – tvärtom. Vid en mejl­frå­ga sva­rar samt­li­ga par­ti­er att de an­ting­en tryckt li­ka många som in­för va­let 2014 el­ler fler.

Jen­ny Ma­de­stam, stats­ve­ta­re och uni­ver­si­tets­lek­tor vid Stock­holms uni­ver­si­tet, me­nar att af­fi­scher­na till viss del hand­lar om tra­di­tion.

– Tra­di­tio­ner är någon­ting man gär­na hål­ler fast vid även in­om po­li­ti­ken. Det är li­ka­dant med att knac­ka dörr, ha valstu­gor el­ler att hål­la torg­mö­ten. Det är gam­la sa­ker som fun­nits länge och som ing­et par­ti rik­tigt vå­gar släp­pa, sä­ger hon och tilläg­ger att det finns väl­ja­re som var­ken föl­jer ny­he­ter­na el­ler finns i so­ci­a­la me­di­er.

– Även om af­fi­scher­na in­te får nå­gon att änd­ra åsikt har de en mo­bi­li­se­ran­de ef­fekt och jag skul­le an­ta att de på­ver­kar män­ni­skor att gå och rös­ta över­hu­vud­ta­get. Ibland hän­der det också att valaf­fi­scher blir om­ta­la­de och ska­par upp­märk­sam­het kring ett äm­ne.

Finns det nå­gon af­fisch i årets kam­panj som skul­le kun­na bli en snackis?

– Nej, det tror jag in­te. Jag skul­le in­te hel­ler sä­ga att någon­ting stic­ker ut. SD och KD möj­li­gen. KD har ne­ga­ti­va, väl­digt obe­hag­li­ga bil­der me­dan SD kör bud­skaps­löst och ba­ra vill fram­hä­va bil­den av par­ti­et.

Jo­nas Mos­skin är or­ga­ni­sa­tions­psy­ko­log och han tror lik­som Jen­ny Ma­de­stam att af­fi­scher­na i förs­ta hand fun­ge­rar som en på­min­nel­se om att det är dags att gå till val­lo­ka­len. Och det par­ti som in­te syns ris­ke­rar att glöm­mas bort.

– Den som syns mest kom­mer också hög­re upp i med­ve­tan­det hos män­ni­skor. Man mås­te sy­nas för att få rös­ter. Jag tror också att valaf­fi­scher­na kan knuf­fa de väl­ja­re som vack­lar att slut­li­gen hit­ta ”rätt par­ti”, sä­ger han.

Det kan tyc­kas kons­tigt att par­ti­er­na sat­sar på någon­ting så gam­mal­mo­digt som valaf­fi­scher när en stor del av väl­jarkå­ren finns på so­ci­a­la me­di­er. Men väl­jar­na kan all­tid väl­ja bort si­na di­gi­ta­la flö­den, me­dan bil­der som vi ex­po­ne­ras för i det of­fent­li­ga rum­met är svå­ra­re att non­cha­le­ra.

– Även de­mon­stra­tio­ner, ma­ni­fes­ta­tio­ner och dörr­knack­ning har vi­sat sig ge ef­fekt. Man ska helt en­kelt in­te un­derskat­ta de tra­di­tio­nel­la sät­ten att kam­pan­ja, sä­ger Jo­nas Mos­skin.

Även om af­fi­scher­na in­te får nå­gon att änd­ra åsikt har de en mo­bi­li­se­ran­de ef­fekt.

Nin­ve Ja­sa­raj, till väns­ter, är re­dan trött på val­kam­pan­jen: ”Jag kän­ner mig mer för­vir­rad än nå­gon­sin, jag vet ba­ra vil­ket par­ti jag in­te ska rös­ta på”, sä­ger hon.Kom­pi­sen Yvon­ne Du­ran hål­ler med: ”Det är så okla­ra bud­skap.

KRI­TISK. Bar­bro Wihl­borg tyc­ker att det är för myc­ket gla­da gub­bar och tan­ter på af­fi­scher­na i år. ”Det är ba­ra själ­va fi­gu­rer­na man ser, det bor­de va­ra nå­gon form av bud­skap”, sä­ger hon.

OPÅVERKAD. Leif Ericsson, bo­en­de i Skarpnäck, på­ver­kas in­te alls av af­fi­scher­na. ”Jag på­ver­kas av sam­häl­let och det liv jag le­ver, in­te av bil­der­na. Det är ba­ra slent­ri­an och skrä­par ner”, sä­ger han.

MED­VE­TEN. Pa­trik Lund­berg, är sä­ker på vad han ska rös­ta på så bryr sig in­te om af­fi­scher­na. ”Jag har in­te lagt mär­ke till dem ens”, sä­ger han.

RÅGSVED. I Rågsved sit­ter ba­ra de röd­grön­ro­sa kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.