Eric To­rell hyl­las med vägg­mål­ning

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede -

Det är den kän­da svens­ka ga­tu­konst­nä­ren Hop Lou­ie som har gjort min­nesmål­ning­en till Eric To­rell i Snö­sät­ra. Eric To­rell är den unge man­nen med downs syndrom som sköts till döds av po­lis i Va­sas­tan i bör­jan av au­gusti. Just nu ut­reds hän­del­sen av sär­skil­da åkla­gar­kam­ma­ren för att klar­gö­ra om det har be­gåtts nå­got tjäns­te­fel.

”Eric To­rell kom­mer nog ald­rig få nå­gon upp­rät­tel­se i nå­gon ju­ri­disk me­ning, ef­tersom po­li­sen un­der­sö­ker sig själ­va, även om al­la för­står att det som hän­de var fel. Men jag vil­le ge ho­nom en vägg­mål­ning och upp­ma­na folk att min­nas det som hän­de, för så fort det glöms bort så kom­mer po­li­sens för­un­der­sök­ning om tjäns­te­fel att läg­gas ned”, skri­ver Hop Lou­ie i ett mejl till Vi i Va­sas­tan.

FOTO: HOP LOU­IE

MIN­NE. Så här ser vägg­mål­ning­en ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.