Cen­terns för­slag: Bygg en park på Nynäs­vä­gen

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta / Enskede - Ham­pus Jarn­lo

Gräv ner hårt tra­fi­ke­ra­de Nynäs­vä­gen he­la vägen från Gullmarsplan till Soc­ken­vä­gen och bygg en park ovan­på. Det för­sla­get lan­se­rar nu Cen­ter­par­ti­et.

En park ovan­på Nynäs­vä­gen. In­te alls omöj­ligt om du frå­gar Cen­ter­par­ti­et som mitt i brin­nan­de valspurt nu pre­sen­te­rar att skarpt för­slag på hur det skul­le kun­na se ut. Vi­sio­nen är att byg­ga bort den bar­riär den hårt tra­fi­ke­ra­de mo­tor­le­den ut­gör, sam­ti­digt som man ska­par en t re vli ga­re närmil­jö f ör mäng­der av Sö­derorts­bor med mind­re luft­för­ore­ning­ar och bul­ler.

– Cen­ter­par­ti­et vill att Nynäs­vä­gen går från tra­fik­bar­riär till mö­tes­plat­ser där stock­hol­ma­re kan um­gås, le­ka och mo­tio­ne­ra, sä­ger Karin Ernlund (C), grupple­da­re i Stock­holms stad, i ett press­med­de­lan­de.

Vad det minst sagt om­fat­tan­de pro­jek­tet skul­le kun­na kos­ta fram­går in­te av för­sla­get. Det får fram­ti­den ut­vi­sa – om Centern står på den vin­nan­de si­dan i Stock­holm ef­ter va­let vill sä­ga.

– Nu pre­sen­te­rar vi ett tyd­ligt vallöf­te till Sö­derorts­bor­na. Över­däck­ning­en av Nynäs­vä­gen ska gå från lö­sa pla­ner till ett skarpt för­slag, sä­ger Karin Ernlund (C).

ILLUSTRATION: AN­DERS BERENSSON ARCHITECTS

VI­SIO­NEN. Så här skul­le det kun­na se ut, en­ligt C och ar­ki­tekt­fir­man som skis­sat fram för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.