Då är tåg­stru­let i Stock­holm över

Re­no­ve­ring­en av en av lan­dets mest tra­fi­ke­ra­de tåg­sträc­kor när­mar sig sitt slut.

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Pa­trik Wirén

Mån­da­gen den 20 au­gusti är ett da­tum som åt­skil­li­ga tågre­se­nä­rer ser fram emot. Det är då som­ma­rens om­fat­tan­de re­no­ve­rings ar­be­ten med den så kal­la­de ge­ting­mid­jan, tåg­spå­ren mel­lan Cen­tra­len och Stock­holm södra, av­slu­tas. Ar­be­tet har med­fört att spå­ren va­rit av­stäng­da se­dan den 25 ju­ni.

Kent Sahl­man på Tra­fik­ver­ket är pro­jekt­chef för ge­ting- mid­jan och kon­sta­te­rar att tids­pla­nen kom­mer att hål­la.

– Det har gått över för­vän­tan och vi lig­ger i fas med tids­pla­nen, sä­ger han och tilläg­ger att de un­der som­ma­ren fo­ku­se­rat på re­pa­ra­tions- och för­stärk­nings­ar­be­ten på bland an­nat bro­ar och tunn­lar.

En an­nan typ av re­se­nä­rer

Ar­be­tet fort­sät­ter även un­der som­rar­na 2019 och 2020 in­nan upp­rust­ning­en är helt av­kla­rad. Det ut­ta­la­de må­let är att den två kilo­me­ter långa järn­vä­gen ge­nom cen­tra­la Stock­holm då ska va­ra som ny. Sam­ti­digt stäl­ler de av­stäng­da spå­ren till det för fjärr- och re­gi­o­nal­tå­gens re­se­nä­rer.

– Det hand­lar en an­nan typ av re­se­nä­rer som in­te all­tid är va­na att re­sa i Stock­holm. Men in­nan vi drog igång pro­jek­tet tit­ta­de vi på oli­ka even­tu­el­la hän­del­ser och för­be­red­de vå­ra in­for­ma­tions­vär­dar som finns på al­la sta­tio­ner. Ett av de vär­re sce­na­ri­or­na vi må­la­de upp var att ci­ty­ba­nan skul­le bli av­stängd och olyck­ligt­vis blev det så med av­stäng­ning­ar­na i rull­trap­por­na. Men då age­ra­de man ome­del­bart på de in­struk­tio­ner­na man fått och led­de om re­se­nä­rer­na.

– Myc­ket har hänt runt om­kring oss, men ge­ting­mid­jans ar­be­te har fort­satt som pla­ne­rat, sä­ger han sam­man­fatt­nings­vis.

FOTO: MOSTPHOTOS

GE­TING­MID­JAN. På måndag öpp­nas spå­ren upp för tåg­tra­fik igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.