Hög­da­len kan få be­tong­djur som ska vi­sa vägen

… Kersti Ta­ges­son på Enske­de-Års­ta-Van­tör stads­dels­för­valt­ning, som vill gö­ra Hög­da­len tryg­ga­re med ”ljus, ljud och djur”.

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Det ska va­ra lek­fullt och ett sätt att job­ba med mer än ba­ra ett sin­ne.

Ljus, ljud och djur, vad in­ne­bär det?

– Tan­ken är att gö­ra det lät­ta­re att hit­ta till ex­em­pel­vis ska­te­par­ken och parkle­ken Bandäng­en ge­nom att sät­ta upp ro­li­ga skyl­tar som också lå­ter. Till ex­em­pel till parkle­ken är för­sla­get att stäl­la upp be­lys­ta be­tong­djur som har eg­na lä­ten, som en snits­lad ba­na, och till ska­te­par­ken kan det va­ra en form av hög­ta­la­re som lå­ter och syns väl.

Hur kom ni på det här?

– Det är sta­dens ung­doms­kom­mis­sion – 28 ung­do­mar från 14 stads­de­lar – som har va­rit runt på oli­ka plat­ser un­der som­ma­ren och tit­tat på vad man kan gö­ra för att för­bätt­ra trygg­he­ten. Bland an­nat var de i Hög­da­len och de tyck­te då att det var svårt att hit­ta till sa­ker, och att det är för mörkt i vis­sa tunn­lar. Så det här är de­ras i dé, de kal­lar pro­jek­tet f ör Led­stjär­na. Det ska va­ra lek­fullt och ett sätt att job­ba med mer än ba­ra ett sin­ne. Allt kanske in­te går att ge­nom­fö­ra men vi tyc­ker att det lå­ter kul och vill för­sö­ka så långt det går.

Ni har en bud­get på drygt fem mil­jo­ner kro­nor för det­ta?

– Vi vet av er­fa­ren­het att det kos­tar un­ge­fär så här myc­ket för ett så­dant här pro­jekt. I det här be­lop­pet in­går också att bätt­ra på be­lys­ning­en i Dal­bot­ten­par­ken, det be­hövs för att öka trygg­he­ten där. Vi hop­pas kun­na få stat­ligt bi­drag mot­sva­ran­de halva sum­man.

FOTO: LIN­DA GREN

TRYG­GA­RE. Ung­do­mar­nas för­slag kan ge­nom­fö­ras i Hög­da­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.