OCH TYCK TILL!

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren.

– Vi har in­ve­ste­rat drygt en mil­jard kro­nor på cyk­ling för att gö­ra det lät­ta­re att pend­la med cy­kel och få fler att väl­ja cy­keln. Att allt fler väl­jer cy­keln nu är ett kvit­to på att det vi gjort har fun­ge­rat och att vi mås­te fort­sät­ta ut­veck­la cy­ke­lin­fra­struk­tu­ren. Jag tyc­ker det är fan­tas­tiskt bra, sä­ger han.

”Väl­jer all­tid cy­keln”

Fle­ra cy­klis­ter vi stop­par vid Skan­stull näm­ner som­ma­rens ka­os på grö­na lin­jen som yt­ter­li­ga­re en an­led­ning till att de valt cy­keln. Men en­ligt To­bi­as Johansson på tra­fik­kon­to­ret går det in­te att ut­i­från mät­ning­ar­na dra någ­ra slut­sat­ser om att t-ba-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.