Histo­ri­en om Björk­ha­gens golf­ba­na

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort -

Kärr­torps­bon Ber­til Wal­la

an­la­de den förs­ta golf­ba­nan vid Sö­der­by­sjön 1958. Mar­ken var gam­la åk­rar där Ham­mar­by IF od­la­de po­ta­tis un­der and­ra världs­kri­get. Det be­rät­tas att Ber­til klipp­te grä­set på ba­nan var­je dag och att de förs­ta golfspe­lar­na vatt­na­de gol­f­hå­len för hand med små tun­nor.

Som gräs­klip­pa­re

an­vän­des får, som sam­ti­digt för­såg ba­nan med göd­sel. Den som vil­le kun­de hyra en golf­klub­ba och en boll för två kro­nor.

Ef­ter­hand vil­le

Ham­mar­by golf­klubb, som den het­te då, ha en 18-håls­ba­na. De flyt­ta­de där­för sö­derut och byt­te namn till Åges­ta golf­klubb. I sam­band med det, 1972, star­ta­des Björk­ha­gens golf­klubb av de med­lem­mar som var kvar, till­sam­mans med Stock­holm stad.

Golf­ba­nan för­blev

i kom­mu­nal re­gi till 1995. Idag drivs den av Björk­ha­gens GKs cir­ka 600 med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.