SL: Då kom­mer ka­o­set på grö­na lin­jen va­ra över

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Jon­na Claes­son

Upp­rust­ning­en av grö­na lin­jen är in­te rik­tigt fär­dig än­nu men snart är vän­tan över. På måndag 20 au­gusti lo­var SL att al­la ska kun­na ta sig till job­bet smärt­fritt igen – ut­an någ­ra ex­tra by­ten.

Den 11 ju­ni drog upp­rust­ning­en av platt­for­mar­na i Skärmar­brink och Gullmarsplan igång. Re­se­nä­rer från Skarpnäck har se­dan dess fått lov att by­ta tåg två gång­er och re­san­de från Fars­ta en gång. Det har gått lång­samt, va­rit trångt och svet­tigt men snart är vän­tan över.

– Det man har gjort är ett om­fat­tan­de ar­be­te. Man har gjort en re­no­ve­ring av platt­for­mar­na för att öka sä­ker­he­ten och för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten för re­se­nä­rer­na. Man har mins­kat glap­pet mel­lan vagn och platt­form, bytt ut 150 platt­form­se­le­ment och för­bätt­rat tak­ti­la mar­ke­ring­ar som underlättar för syn­ned­sat­ta, sä­ger Per Hall­berg, press­kon­takt på SL.

Den se­nas­te vec­kan har många re­se­nä­rer ut­tryckt en oro över att det in­te kom­mer bli klart i tid – då det ser ut att va­ra myc­ket kvar att gö­ra. Men en­ligt SL ska det in­te va­ra någ­ra stör­re pro­blem.

– Om ingen­ting oför­ut­satt hän­der så ska vi kla­ra det, sä­ger Per Hall­berg.

Trots det om­fat­tan­de stru­let har SL fått in få kla­go­mål i som­mar.

– Vi har fått in mel­lan 125 och 150 kla­go­mål som är di­rekt kopp­la­de till upp­rust­ning­en av grö­na lin­jen. Det är väl­digt få till an­ta­let re­se­nä­rer på ett dygn. Där­e­mot är vi de förs­ta att för­stå att det har va­rit job­bigt och vi vet med oss att det in­te är al­la som har hört av sig hel­ler.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TUNNELBANESTRUL. Från och med måndag ska tun­nel­ba­nan på grö­na lin­jen gå som van­ligt igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.