Gör en smart fri­tids­hus­plan

Fyn­da ef­ter som­ma­ren – här är 10 råd att föl­ja för att hit­ta din nya idyll

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

Det är myc­ket att tän­ka på in­nan man kö­per en drömstu­ga. Håll hu­vu­det kallt men låt också ro­man­ti­kern i dig kom­ma till tals.

Som­ma­ren är för­bi och nu är det lä­ge att fyn­da en fram­ti­da stu­gi­dyll för dig som har suk­tat i fle­ra må­na­der ef­ter en plats på lan­det.

Oav­sett vil­ken typ av fritidshus man le­tar ef­ter finns mas­sor att fun­de­ra över. Det gäl­ler att in­te ha för bråt­tom och sam­ti­digt in­te vän­ta så länge så att nå­gon an­nan hun­nit fö­re och haf­fat drö­m­ob­jek­tet.

Här lis­tar vi de vik­ti­gas­te rå­den in­för kö­pet som ska gö­ra din näs­ta som­mar till en dröm.

1) Gör en bud­get

Det är ett fak­tum, det finns en be­gräns­ning för vad vi kan be­ta­la. Det är in­te ba­ra den fak­tis­ka kö­peskil­ling­en som ska er­läg­gas när bud­giv­ning­en är vun­nen och cham­pagne­kor­ken fly­ger i luf­ten.

Lag­fart, pant­brev, lö­pan­de räk­ning­ar som vat­ten, vär­me, vägav­gift, sop­hämt­ning ska också läg­gas till. Ta även med ben­sin­kost­na­den i bud­ge­ten om det är långt att åka. Det är lätt att dras med i bud­giv­ning­en, håll hu­vu­det kallt.

2) Tänk på lä­get

Vi har hört det upp­re­pas som ett mant­ra. Lä­get. Men vil­ket är rätt för er? Är dröm­men nä­ra ha­vet bör man kanske in­te sät­ta sig på en fjäll­topp för att part­nern vill det.

Tänk även på av­stån­det och hur myc­ket tid ni kom­mer till­bringa i fri­tids­hu­set. Vill ni kom­ma bort var­je helg, el­ler är det främst lång­hel­ger och som­mar­halv­å­ret?

3) Ex­plo­a­te­rings­pla­ner

Det finns frå­gor vi lätt glöm­mer bort att stäl­la när vi blir blixt­för­äls­ka­de. En så­dan fråga är om det finns ex­plo­a­te­rings­pla­ner?

Det mest per­fek­ta lä­ge kan för­stö­ras av nya väg­byg­gen, ovän­ta­de gran­nar el­ler trädsköv­ling­ar. Fall gär­na pla­dask för smult­ron­stäl­let, men först se­dan ni kol­lat upp om det finns en de­talj­plan.

4) Bygg­lov

Att fas­tig­he­ten har bygg­lov är nå­got de fles­ta tror är själv­klart. Gör in­te det. Det hän­der att bygg­lov sak­nas för bå­de gäst­hus, ga­rage och sjö­bo­dar. Även bryg­gor kan sak­na bygg­lov. I värs­ta fall kan till­bygg­na­der sak­na till­stånd och då står ni där med ett hus som del­vis mås­te ri­vas.

Ring Bygg­nads­nämn­den och kon­trol­le­ra att al­la bygg­na­der på fas­tig­he­ten har bygg­lov. Li­ta in­te blint på va­re sig mäk­la­rens el­ler säl­ja­rens ord i det här fal­let. Ni bör för öv­rigt dub­bel­kol­la samt­li­ga upp­gif­ter ni fått i ob­jekt­be­skriv­ning­en in­nan ni skri­ver på ett bin­dan­de kö­pe­av­tal.

Kol­la också upp med Bygg­nads­nämn­den vad som gäl­ler om ni själ­va vill änd­ra plan­lös­ning el­ler gö­ra oli­ka till­bygg­na­der.

5) Skic­ket

Oj, vad gul­ligt tor­pet är med si­na många ori­gi­nal­de­tal­jer. Snett och vint över­allt. Och visst är det en här­lig käns­la i gam­la hus. Men har ni ägt ett re­no­ve­rings­ob­jekt ti­di­ga­re? Vet ni vad ni ger er in på när ni fak­tiskt mås­te läg­ga ner bå­de tid och peng­ar på att fixa till kå­ken?

Har ni bå­da tum­men mitt i hand bör ni nog se upp. Är ni där­e­mot hant­verks­kun­ni­ga och äls­kar att snick­ra och må­la är det ba­ra att kö­ra på.

Bätt­re tit­ta på ett mind­re krä­van­de fritidshus än att bi­ta i nå­got som ald­rig blir fär­digt.

6) Året runt

För­säk­ra er om att hu­set är byggt för att kun­na be­bos året runt. Finns en­bart som­mar­vat­ten kan det bli pro­blem un­der vin­tern ef­tersom led­ning­ar­na mås­te stäng­as av på grund av frost­ris­ken.

Be­hö­ver man dess­utom tilläggs­i­so­le­ra fa­sad, golv och tak kan det bli ett stort pro­jekt.

7) Be­sikt­ning­en

Att in­te lå­ta be­sik­ti­ga fas­tig­he­ten är som att kas­ta sig ut från ett högt träd och hop­pas att man ska lan­da mjukt. Många har sla­git sig hårt när de för­li­tat sig på säl­ja­rens och mäk­la­rens för­säk­ring­ar och lovord, och trott att en be­sikt­ning är onö­dig.

En­ligt lag har ni som kö­pa­re en un­der­sök­nings­plikt. Det be­ty­der i klar­text att ni till­sam­mans med en obe­ro­en­de be­sikt­nings­man går ige­nom hu­set för att kart­läg­ga dess skick, samt bygg­na­dens even­tu­el­la fel och bris­ter.

Skul­le det fram­kom­ma all­var­li­ga fel un­der be­sikt­ning­en, som ni omöj­ligt kun­de ha upp­täckt själ­va, kan kö­pet i bäs­ta fall åter­gå.

Men ba­ra om ni och säl­ja­ren i för­väg kom­mit över­ens om en så­dan klau­sul i kon­trak­tet. I värs­ta fall kan man bli tvung­en att kö­pa en fas­tig­het som be­sikt­nings­man­nen dömt ut som obe­bo­e­lig.

8) Fack­män och ama­tö­rer

Det kan va­ra li­ka bra att bo­ka in en elekt­ri­ker och en skor­stens­fe­jar­mäs­ta­re sam­ti­digt som ni be­stäl­ler be­sikt­ning­en. Det är in­te be­sikt­nings­per­so­nens hu­vud­sak­li­ga om­rå­den.

An­sva­ret vi­lar tungt på er som nya äga­re att in­för­skaf­fa in­for­ma­tion och kun­skap om fas­tig­he­tens al­la de­lar. En ka­kel­ugn som säl­ja­ren på­stått fun­ge­rar är ing­en ga­ran­ti.

Ut­fäs­tel­ser som in­te är skrift­li­ga kan bli pro­blem i ef­ter­hand.

9) Vat­ten­kva­li­te­ten

Många fas­tig­he­ter kan ha egen brunn och då bör ni kol­la upp vat­ten­kva­li­te­ten. Kom­mu­nen till­han­da­hål­ler så­dan prov­tag­ning.

Fråga också vad för slags av­lopps­an­lägg­ning som är tillå­ten. Kom­mu­nens mil­jö och häl­so­skydds­nämnd ger in­te till­stånd för av­lopps­an­lägg­ning­ar som kan på­ver­ka mil­jön ne­ga­tivt.

10) Ro­man­ti­ken

Be­hö­ver stu­gan re­no­ve­ras finns det and­ra som kan gö­ra job­bet, Rotav­drag går nu­me­ra även att ut­nytt­ja för fritidshus.

Käns­lor vi får för en plats och en bygg­nad går in­te all­tid att för­kla­ra. Känn med hjär­tat vad som är rätt.

I de fles­ta fall blir det nya fri­tids­hu­set en kär­lek för li­vet.

FOTO: BJÖRN HOLMBERG

EGET SOMMARSTÄLLE. Dröm­men de­las av många så här års. Hus vid ha­vet bru­kar stå högt upp på öns­ke­lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.