”Nej, ing­et gott kom­mer med systembolag i för­orts­cent­rum”

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Ma­ria Wiwe­son

Jag för­står att vis­sa skön­dals­bor är oro­a­de in­för öpp­nan­de av ett Systembolag i Sköndal. Det var det förs­ta jag tänk­te på när jag läs­te att det ska öpp­nas. Oro.

Det kom­mer bli myc­ket ”häng” kring bu­ti­ken även ut­köp till yng­re i om­rå­det. Ut­an tve­kan. Jag själv bor i Bagar­mos- sen och skul­le in­te vil­ja ha ett Systembolag här. Det skul­le ba­ra för­stö­ra Bagar­mos­sen. En lo­kal krog har va­rit stängd un­der he­la som­ma­ren pga re­no­ve­ring och jag kan sä­ga att det har va­rit lug­na­re i cent­rum pga av det­ta.

Var­för för­stö­ra för­orts­cent­rum med System­bo­la­get? Vill man hand­la al­ko­hol kan man åka till stör­re cent­rum; Fars­ta, Gullmarsplan, Skan­stull etc. Det är sam­ma som att det skul­le öpp­na ett stort ka­si­no. Dra nyt­ta av män­ni­skor med ett be­ro­en­de ba­ra för att tjä­na peng­ar. Kan in­te se nå­got gott kom­ma ur det­ta.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.SPOLA KRÖKEN. Ma­ria Wiwe­son an­ser att man för­stör för­orts­cent­rum om System­bo­la­get öpp­nar där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.