Bron mås­te rustas för cy­klis­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! -

Den värs­ta cy­kel­ba­nan lig­ger på Lil­je­holms­bron. Vet in­te hur de an­sva­ri­ga har mis­sat al­la hund­ra hål på den lil­la sträc­kan, näm­li­gen på brons cy­kel­väg – som är hemsk att cyk­la på. Hop­pas det tas hand om nå­gon dag ef­tersom enormt många är tvung­na att cyk­la där.

FOTO: LIN­DA GREN

HÅLIGT. Vä­g­un­der­la­get på bron mel­lan Lil­je­hol­men och Hornstull hål­ler in­te måt­tet. Åt­minsto­ne in­te om man är cy­klist, skri­ver sig­na­tu­ren R.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.