Valut­spel kan av­gö­ra Års­ta golfs fram­tid

Om Al­li­an­sen vin­ner va­let kan de tän­ka sig att prö­va att ri­ta in Års­ta Golf bland stads­par­ker och bo­stads­kvar­ter. Nu öpp­nar Väns­ter­par­ti­et för att in­rym­ma gol­fan­lägg­ning­en på ny plats.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Tonström

Sto­ra sa­ker hän­der i stads­de­len just nu, som på­ver­kar många män­ni­skor un­der lång tid fram­ö­ver. Pla­ne­ra­de byg­gen i Årstasko­gen och på Årsta­fäl­tet är två av dem.

Årstasko­gen

C är det en­da par­ti som dri­ver lin­jen att det in­te ska byg­gas en en­da lä­gen­het i Årstasko­gen. Öv­ri­ga par­ti­er kan tän­ka sig att gå med på det så länge res­ten av sko­gen blir na­tur­re­ser­vat (vil­ket re­dan är klart). Med and­ra ord, stor sam­syn över par­ti­grän­ser­na.

Års­ta Golf

Ska gol­fen få va­ra kvar på det ”nya” Årsta­fäl­tet? Ja, sä­ger Al­li­an­sen.

Om de vin­ner va­let kan de tän­ka sig att prö­va att ri­ta in gol­fan­lägg­ning­en bland stads­par­ker och bo­stads­kvar­ter. De röd­grö­na sä­ger nej till det, ut­om V som kan tän­ka sig att lå­ta gol­fen va­ra kvar.

Ni var med och klub­ba­de ige­nom nu­va­ran­de program för Årsta­fäl­tet – har ni änd­rat er om Års­ta Golf?

– Nej, gol­fen kom­mer in­te kun­na lig­ga där den lig­ger, men finns det möj­lig­het att in­rym­ma den på nå­got vis så tyc­ker vi det vo­re bra, men vi ger ing­et löf­te om att det är möj­ligt, sä­ger Si­ri Jonsson, press­an­sva­rig för V i Stock­holm stad.

Trygg­he­ten

De röd­grö­na kan tän­ka sig över­vak­nings­ka­me­ror på vis­sa plat­ser och fler po­li­ser i Sö­derort, men den vik­ti­gas­te in­ve­ste­ring­en för trygg­het är att sat­sa än­nu mer på sko­lan och be­käm­pa ung­doms­ar­bets­lös­he­ten, me­nar de.

(M) å sin si­da vill ha ett mo­bilt po­lis­kon­tor i stads­de­len in­rik­tat mot pro­ble­ma­ti­ken med kri­mi­nel­la gäng, fler po­li­ser och ka­me­raö­ver­vak­ning på otryg­ga plat­ser.

Unga

(M) vill per­ma­nen­ta och för­tyd­li­ga upp­dra­get för stads­de­lens Com­mu­ni­ty Cen­ters (i Rågs­ved, Öst­ber­ga och det pla­ne­ra­de i Da­len) för att få ut unga vux­na i ar­be­te. Och det är pre­cis vad de röd­grö­na har be­slu­tat sig för att gö­ra.

Den 2 sep­tem­ber in­vigs ett tred­je CC, näm­li­gen i Da­len.

Be­håll rät­ten till hel­tid på för­sko­la för för­äld­ra­le­di­ga, sä­ger S. Al­li­an­sen där­e­mot vill slo­pa allti­hop och åter­gå till ti­di­ga­re, en­ligt dem, ge­ne­rö­sa rikt­lin­jer om 30 tim/ vec­ka.

Det kom­mer att mins­ka barn­grup­per­nas stor­le­kar, häv­dar de.

Hur ska du rös­ta i va­let? Frå­gan snur­rar sä­kert i hu­vu­det hos många just nu.

Vi har plockat ut någ­ra lo­ka­la knäck­frå­gor. Finns det möj­lig­het att in­rym­ma den på nå­got vis så tyc­ker vi det vo­re bra, men vi ger ing­et löf­te.

STRIDSFRÅGA.

Års­ta Golf, trygg­he­ten och Årstasko­gen är tre he­ta val­frå­gor i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.