För­orts­sko­lor svart­må­las i sta­tistik

Ny­an­län­da ele­ver sän­ker grund­sko­lors re­sul­tat re­jält när det gäl­ler gym­na­si­e­kom­pe­ten­sen. Men bakom sta­tisti­ken döl­jer sig by­rå­kra­tiskt krång­el, som gör att mind­re sko­lor i för­or­ter­na svart­må­las i onö­dan. Vi för­kla­rar hur och var­för.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson

– De där siff­ror­na stäm­mer in­te ef­tersom al­la ny­an­län­da räk­nas in. Då kan det in­te bli bätt­re ef­tersom det språk­li­ga stäl­ler till det. Om vi får en så­dan elev som kom­mer i klass 9 så är det klart att den in­te blir god­känd.

Det sä­ger Ing­er Fors­mark, en av två rek­to­rer på Skar­pa­torps­sko­lan i Skarpnäck. Och det är inga vack­ra siff­ror som hon kan vi­sa upp för för de som gick ut ni­an i vå­ras.

Ba­ra 57 pro­cent av bar­nen på Skar­pa­torp slu­ta­de hög­sta­di­et med gym­na­si­e­kom­pe­tens 2018 – sämst i Stock­holm. Året in­nan lan­da­de kom­pe­ten­sen på 69 pro­cent, in­te hel­ler det ett starkt re­sul­tat. Gub­bängs­sko­lan kan vi­sa upp ett lik­nan­de ras: från 81 pro­cent 2017, till 65 pro­cent i år.

An­led­ning­ar­na till mar­dröms­siff­ror­na, som pla­ce­rar dem i den ab­so­lu­ta bot­ten av den kom­mu­na­la sta­tisti­ken, är två. Det är små sko­lor vil­ket gör att en­skil­da ele­vers lå­ga be­tyg skär hårt i siff­ror­na. Och den fak­torn kom­bi­ne­ras med att bå­de Skar­pa­torps- och Gub­bängs­sko­lan ta­git emot en stor del ny­an­län­da ele­ver, barn som in­te va­rit i Sve­ri­ge läng­re än fy­ra år, vil­ka in­klu­de­ras i gym­na­si­e­kom­pe­ten­sen.

”En sam­hälls­in­sats”

– Vi gör en sam­hälls­in­sats och lä­rar­na mås­te få en chans att gö­ra sitt jobb. Det är så trå­kigt. De ny­an­län­da mås­te räk­nas bort ur sta­tisti­ken, suc­kar rek­tor Fors­mark.

Och det gör de fak­tiskt. Om man le­tar no­ga. För det filt­ret finns in­te i sta­dens eg­na sam­man­ställ­ning, som släppts nu i au­gusti, ut­an i stat­li­ga Skol­ver­kets ut­räk­ning, som kom­mer först om en må­nad på ver­kets svår­na­vi­ge­ra­de sajt.

Då har ar­tik­lar­na om vil­ka sko­lor som är bäst och vil­ka som är sämst re­dan skri­vits, och svart­mål­ning­en är ett fak­tum. En svär­ta som är svår att tva­ga bort då Stock­holms egen sajt för att jäm­fö­ra oli­ka sko­lor, av by­rå­krat­tek­nis­ka skäl in­te alls re­do­vi­sar gym­na­si­e­kom­pe­tens bå­de ex­klu­si­ve och in­klu­si­ve ny­an­län­da ele­ver.

För få ele­ver

Tar man bort de ny­an­län­da så ser man en­ligt skol­ver­ket att Skar­pa­torp 2017 ham­na­de på när­ma­re 100 pro­cent gym­na­si­e­kom­pe­tens, och Gub­bängs­sko­lan på 88 pro­cent. Hur det ser ut i år, till­kän­na­ges först i sep­tem­ber av Skol­ver­ket. Men en­ligt rek­tor Gunnar Jonsson så slu­tar de 2018 på 70 pro­cent gym­na­si­e­kom­pe­tens. In­te hel­ler det en dröm­siff­ra.

– Det be­ror på hög från­va­ro, där har vi in­te lyc­kats. Nu sat­sar vi hår­da­re mot det. An­nars har vi bra re­sur­ser, och för­ra årets åt­tor och sex­or har väl­digt bra be­tyg så 2019 blir gym­na­si­e­kom­pe­ten­sen än­nu myc­ket bätt­re. Men det är be­svär­ligt att vi har så få ele­ver. Att mä­ta sa­ker i pro­cent slår kraf­tigt på oss och sta­tisti­ken blir miss­vi­san­de ba­ra på en el­ler två hem­ma­sit­ta­re, sä­ger Gunnar Jonsson.

När vi skrev om det här pro­ble­met re­dan 2015 hop- pa­des skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) att det skul­le va­ra löst på ett år. Men by­rå­kra­tin fort­sät­ter att sät­ta käp­par i hju­len och ing­et har hänt. Bu­rell sä­ger att han in­te vill dy­ka ner i en­skil­da sko­lors siff­ror, ut­an kon­sta­te­rar att Stock­holm se­dan de­cen­ni­er käm­par med seg­re­ga­tion och klass­klyf­tor som det kom­mer att ta lång tid att fixa. Dock går det åt rätt håll, tyc­ker han, och pe­kar på att Jär­vas sko­lor för­bätt­rats mar­kant.

”Ren by­rå­kra­ti”

Mi­ka Metso, Bu­rells bor­gar­råds­sek­re­te­ra­re, för­sö­ker för­kla­ra var­för det ska va­ra så svårt att pre­sen­te­ra till­för­lit­lig sta­tistik kring gym­na­si­e­kom­pe­tens:

– De ny­an­län­das gym­na­si­e­kom­pe­tens är en ny frå­ga som in­te fanns ba­ra för ett par år se­dan. Vi job­bar på att hit­ta ett system som fun­ge­rar. Det här är ren by­rå­kra­ti. Det är be­slu­tat att kom­mu­nens sko­lor ska re­do­vi­sa sin ut­veck­ling un­der den förs­ta delårs­rap­por­ten, som kom nu. Man vän­tar in­te in Skol­ver­kets siff­ror, som de i sin tur får från SCB. Det har ba­ra all­tid va­rit så, sä­ger Mi­ka Metso.

FO­TO: LIN­DA GREN

”LÄ­RAR­NA HAR IN­TE EN CHANS”. Rek­to­rer­na Gunnar Jonsson och Ing­er Fors­mark har i fle­ra år käm­pat med vad de tyc­ker är en skev bild av Skar­pa­torps­sko­lans gym­na­si­e­kom­pe­tens. Bil­den är ta­gen från ett re­por­tage vi gjor­de om sko­lan 2015.

FO­TO: SISAB

Gub­bängs­sko­lan.

FO­TO: LIN­DA GREN

Skar­pa­torps­sko­lan i Skarpnäck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.