Oro in­för na­zist­marsch

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Per Brandt Jon­na Claes­son Cla­rence Fren­ker

Oro, osä­ker­het – och för­vå­ning. Så re­a­ge­rar bo­en­de och nä­ringsid­ka­re vid Kungs­holmstorg in­för na­zis­tis­ka Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sens marsch lördag den 25. Sam­ti­digt har po­li­sen rus­tat för en re­kord­stor in­sats.

På Kungs­holmstorg har Ali Al­ja­bo­ri haft sin torg­han­del un­der fle­ra år. Beske­det att na­zis­tis­ka NMR ska sam­las och mar­sche­ra vid tor­get på lördag kom som en över­rask­ning för ho­nom.

– När de var här för un­ge­fär 10 år se­dan kom po­li­sen när vi höll på att pac­ka upp och pra­ta­de med oss, då re­kom­men­de­ra­de de att vi in­te skul­le ha öp­pet så vi stäng­de. Hur jag ska gö­ra nu vet jag in­te. Det är många kun­der som har frå­gat. Själv­klart skul­le det va­ra bätt­re att ha öp­pet, jag för­lo­rar peng­ar på att ha stängt, men har jag öp­pet kan jag för­lo­ra mer, sä­ger Ali Al­ja­bo­ri.

In­te en­sam om oro

Han är in­te en­sam bland nä­ringsid­kar­na att kän­na en oro kring lör­da­gen. En­ligt Malin Nord­ström, som bå­de bor och dri­ver bu­ti­ken Hant- ver­kar­ga­tan 18 samt är ord­fö­ran­de i om­rå­dets fö­re­ta­gar­för­e­ning KungsÖ, är det många av de­ras med­lem­mar som de­lar den käns­lan.

– Fle­ra som jag har pra­tat med är oro­li­ga och und­rar om de kan ha öp­pet el­ler in­te. Jag har in­te be­stämt mig än, jag vän­tar på svar från po­li­sen kring hur de re­kom­men­de­rar oss att gö­ra. Men det känns helt overk­ligt att man ska kän­na sig rädd för att hål­la sin bu­tik öp­pen. Det gör mig för­ban­nad. Sam­ti­digt vill man stå upp mot de här kraf­ter­na, sä­ger Malin Nord­ström.

Lands­tingspar­ken och där­med lands­tings­hu­set är en del av ytan som po­li­sen spär­rar av. Nå­got som i prak­ti­ken in­ne­bär att de folk­val­da in­te kom­mer att kun­na gå till sin ar­bets­plats, me­nar An­na Star­brink (L), som är Li­be­ra­ler­nas grupp­chef i lands­ting­et.

– Idag fick vi det här beske­det vil­ket na­tur­ligt­vis är helt ga­let. Jag tror att folk för­står att vi po­li­ti­ker två vec­kor fö­re va­let har fullt upp på ar­be­tet. Jag blir för­ban­nad när de hind­rar mig och and­ra de­mo­kra­tiskt val­da från att kom­ma till vår ar­bets­plats, sä­ger hon.

NMR:s till­stånd gäl­ler mel­lan kloc­kan 10-18 och en­ligt de­ras an­sö­kan kan det bli mel­lan 30 och 3 000 del­ta­ga­re. I och med beske­det att till­stån­det be­vil­ja­des star­ta­des fle­ra ini­ti­a­tiv till mot­de­mon­stra­tio­ner runt om i Stock­holm, bland an­nat från or­ga­ni­sa­tio­nen Skif­tet som pla­ne­rar att mö­ta upp and­ra mot­de­mon­stran­ter och vi­sa sitt mot­stånd vid Kungs­holmstorg.

Var­nar för stök

Po­li­sen har rus­tat för en re­kord­stor in­sats och kal­lat in ex­tra per­so­nal in­för hel­gen för att kla­ra av bå­de den och and­ra de­mon­stra­tio­ner samt öv­ri­ga till­stånds­giv­na ak­tio­ner som sker un­der sam­ma dag. To­talt är det 140 styc­ken och po­li­sen var­nar för stök och fram­kom­lig­hets­pro­blem.

– Vi vän­tar oss ak­tio­ner och bloc­ka­der vid bygg­na­der och plat­ser. Vi för­vän­tar oss ock­så grup­per på lördag som an­ser att våld är ett le­gi­timt verk­tyg. De kom­mer att sö­ka kon­fron­ta­tio­ner. Men vi har ar­be­tat un­der­rät­tan­de och för­be­re­dan­de, sä­ger Ca­ro­li­na Paa­si­ki­vi, bi­trä­dan­de kom­men­de­rings­chef.

Malin Nord­ström

FÅR PLA­NE­RA OM. ’’Jag får läg­ga om de van­li­ga rut­ter­na med hun­den och kom­mer in­te up­pe­hål­la mig i om­rå­det’’, sä­ger Pe­ter Jonsson som bor i om­rå­det.

OSÄ­KER. Ali Al­ja­bo­ri vet in­te om han kom­mer kun­na ha öp­pet el­ler in­te på lördag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.