V-löf­tet: Gra­tis SL­kort till al­la unga – he­la året om

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Jon­na Claes­son

Väns­ter­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting vill att barn och unga, un­der 18 år ska få åka gra­tis i kol­lek­tiv­tra­fi­ken – året om.

Un­der som­ma­ren 2018 har al­la skol­barn åkt gra­tis i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, ett för­slag som Väns­ter­par­ti­et lyc­ka­des dri­va ige­nom med re­ge­ring­en.

Nu vill Väns­ter­par­ti­et i Stock­holm läns lands­ting att al­la barn och unga ska få åka gra­tis i Stock­holm året om.

– Får vi in­fly­tan­de ef­ter va­let gör vi SL-kor­tet gra­tis för barn och unga all­tid och för pen­sio­nä­rer i låg­tra­fik. Att gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken mer till­gäng­lig för al­la är in­te ba­ra so­li­da­riskt, ut­an nöd­vän­digt för kli­ma­tets skull. Vi tror att va­nor sät­ter sig ti­digt och om barn får re­sa gra­tis i kol­lek­tiv­tra­fi­ken när de är små, tror vi det kom­mer le­da till att de väl­jer bi­len i mind­re ut­sträck­ning när de blir äld­re, sä­ger An­na Seh­lin (V), tra­fik­nämn­den.

En­ligt siff­ror från tra­fik­för­valt­ning­en, som Väns­ter­par­ti­et ut­gått från i de­ras bud­get för 2018, skul­le av­gifts­fria re­sor för unga kos­ta om­kring 400 mil­jo­ner kro­nor.

– Vi har räk­nat på det och lagt un­dan peng­ar, just det här för­sla­get kan vi fi­nan­si­e­ra. Men må­let är att vi ska ha en helt av­gifts­fri kol­lek­tiv­tra­fik i fram­ti­den, men vi får ta det steg­vis, sä­ger An­na Seh­lin och tilläg­ger:

– Kol­lek­tiv­tra­fi­ken är själ­va na­vet i Stock­holm. Är man ute­stängd från den är man ute­stängd från väl­digt myc­ket, sä­ger hon.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

GRA­TIS. Väns­ter­par­ti­et i Stock­holms läns lands­ting vill att barn och unga ska åka gra­tis med SL året runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.