Hund åt män­ni­sko­bajs – blev hög

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Sop­hie Stig­fur sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Hun­den Synd­ra blev plöts­ligt då­sig och ver­ka­de okon­takt­bar ef­ter att ha ätit män­ni­sko­bajs i Årsta­dal. Hos ve­te­ri­nä­ren kom så chock­be­ske­det: Jyc­ken var hög på can­na­bis.

Det var un­der en sön­dags­pro­me­nad längs den van­li­ga sträc­kan för­bi Årsta­dal som Ca­ro­li­ne Brand­ts treå­ri­ga hund Synd­ra pep iväg en bit i sko­gen, bakom fot­bolls­pla­nen. Hun­den var kopp­lad med lång­li­na, så äga­ren såg in­te rik­tigt vad som hän­de. Men när Synd­ra väl kom till­ba­ka, kän­de Ca­ro­li­ne hur hen­nes hund luk­ta­de bajs i mun­nen. Män­ni­sko­bajs, när­ma­re be­stämt, en­ligt en tvek­lös Ca­ro­li­ne Brandt.

Känd som glupsk ras

Ge­nom åren har hon lärt sig kän­na skill­na­der på oli­ka luk­ter då det in­te är ovan­ligt att Synd­ra, som är en flatcou­ted retri­e­ver – en ras känd för glupsk ap­tit – ätit allt från har­bajs, häst­bajs och till och med män­ni­sko­bajs ti­di­ga­re.

Väl hem­ma märk­te Ca­ro­li­ne hur Synd­ra bör­ja­de be­te sig ... li­te märk­ligt.

– Hon låg och då­sa­de i säng­en, or­ka­de knappt lyf­ta på hu­vu­det, var okon­takt­bar och lik­som ki­sa­de med ögo­nen. När hon väl res­te sig var hon väl­digt ving­lig och loj. Jag tänk­te att det var nå­got neu­ro­lo­giskt och åk­te in akut till ve­te­ri­nä­ren, som ge­nast vil­le gö­ra ett drog­test, be­rät­tar Ca­ro­li­ne.

Mum­sa­de i sig knark­bajs

Själv var hon skep­tisk, men ef­ter ett urin­prov kom chock­be­ske­det: Hun­den var hög på can­na­bis. Nå­got som för­mod­li­gen kom sig av att män­ni­sko­baj­set haft can­na­bis i sig, en­ligt ve­te­ri­nä­ren.

– De sa att det var väl­digt ovan­ligt men att det hänt nå­gon gång ti­di­ga­re. Själv blev jag jät­te­för­vå­nad, men å and­ra si­dan har jag ald­rig sett en hund hög för­ut, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Huruvi­da det går att bli på­ver­kad av can­na­bis som kom­mit ut via av­fö­ring­en tycks det rå­da de­la­de me­ning­ar om. I en ar­ti­kel från Af­ton­bla­det be­skrivs ett väx­an­de pro­blem med hun­dar i Ber­lin som trip­par ef­ter att ha ätit män­ni­sko­av­fö­ring i par­ker där miss­bru­ka­re hål­ler till.

Ma­ria Karls­son, över­ve­te­ri­när spe­ci­a­li­se­rad på små­djur, har in­te hört ta­las om nå­got lik­nan­de fall i Sve­ri­ge och s äger att det l åter mer tro­ligt att hun­den ätit just can­na­bis, och in­te fått i sig den via mänsk­lig av­fö­ring.

Jo­ar Gu­ter­stam, be­ro­en­de­lä­ka­re och fors­ka­re på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet, av­fär­dar dock in­te te­o­rin om att hun­den kan ha bli­vit se­kun­därt drog­på­ver­kad.

– Det är in­te omöj­ligt. Oav­sett om man rö­ker el­ler äter can­na­bis så ut­sönd­ras me­ta­bo­li­ter som kom­mer ut i av­fö­ring­en, som fort­fa­ran­de kan va­ra psy­ko­ak­ti­va och på­ver­ka nerv­sy­ste­met hos näs­ta va­rel­se som in­tar det. Hur käns­li­ga hun­dar är för det är in­te mitt fält, men det krävs att per­so­nen an­vänt can­na­bis myc­ket in­ten­sivt för att hal­ter­na i av­fö­ring­en ska bli till­räck­ligt kon­cen­tre­ra­de, sä­ger han.

”Var upp­märk­sam­ma”

Ca­ro­li­ne Brandt är tack­sam att det in­te rör­de sig om tyng­re sub­stan­ser.

– Jag ser of­ta män­ni­sko­bajs i det om­rå­det så jag vill upp­ma­na and­ra hundä­ga­re att va­ra upp­märk­sam­ma, sä­ger hon.

BAJSHÖG? Hun­den Synd­ra tes­ta­de po­si­tivt för can­na­bis ef­ter att ha kä­kat mänsk­lig av­fö­ring i Årsta­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.