Emilys instagram­kon­to ska bry­ta miss­fall­sta­bu

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Trots att mel­lan 15 och 20 pro­cent av al­la kän­da gra­vi­di­te­ter slu­tar med miss­fall är det få som pra­tar om det. Det vill Emily Co­meau Hell­sing, 33, änd­ra på med det opi­ni­ons­väc­kan­de in­stagram­kon­tot @miss­fall­räk­nas.

För tre år se­dan, när Emily Co­meau Hell­sing var gra­vid i elf­te vec­kan, fick hon en plöts­lig blöd­ning. Emily blev oro­lig över att det skul­le va­ra ett miss­fall och ring­de sjuk­vårdsupp­lys­ning­en. Kvin­nan i and­ra än­den sa att Emily skul­le av­vak­ta och und­vi­ka ett ak­ut­be­sök så länge smär­tan in­te var så pass in­ten­siv att hon in­te kun­de stå.

– Jag frå­ga­de hur jag skul­le ve­ta om blöd­ning­en var ett miss­fall och fick till svar att det ba­ra var att vän­ta och se.

Blev choc­kad

Emily blev choc­kad över sva­ret och frå­ga­de vad hon skul­le gö­ra om det värs­ta tänk­ba­ra sked­de. Om det nu var ett miss­fall, vad skul­le hon gö­ra med det som kom ut?

– Kvin­nan sva­ra­de att det gick bra att spo­la ner det i to­a­let­ten. Jag blev ska­kad, det lät helt ab­surt.

Fick åka till aku­ten

Men Emily väg­ra­de lyss­na på sjuk­vårdsupp­lys­ning­ens råd och bör­ja­de ringa runt till oli­ka gy­ne­ko­log­mot­tag­ning­ar. Till slut fick hon en tid för va­gi­nalt ult­raljud. Väl där kon­sta­te­ra­des mis­sed ab­ortion och Emily skic­ka­des hem med ta­blet­ter som skul­le sät­ta igång ut­driv­ning­en av det dö­da fost­ret.

– Tablet­ter­na gjor­de att jag fick en okon­trol­le­rad blöd­ning som gav mig så­dan blod­för­lust att jag svim­ma­de och fick åka in till aku­ten med am­bu­lans. Jag måd­de jät­te­då­ligt i fle­ra må­na­der ef­teråt, det var ett trau­ma i sig, be­rät­tar hon.

Se­dan den da­gen har Emily läst oräk­ne­li­ga be­rät­tel­ser från kvin­nor som va­rit med om lik­nan­de si­tu­a­tio­ner och stäl­ler sig idag kri­tisk till att miss­fall ses som nå­got som kvin­nor ska han­te­ra hem­ma.

– Även om miss­fall an­ses som en na­tur­lig del av att skaf­fa barn så är det den hi­sto­ris­ka sy­nen på kvin­nans re­pro­duk­tion som styr. Vem har be­stämt att en kvin­na ska kla­ra av ett miss­fall själv? Ing­en krä­ver att du ska be­hö­va dö hem­ma själv. Även om det är en na­tur­lig del av li­vet, sä­ger hon.

Mör­ker­ta­let är stort

Man bru­kar sä­ga att un­ge­fär 15–20 pro­cent av al­la kän­da gra­vi­di­te­ter slu­tar i miss­fall. Men ef­tersom många miss­fall sker så pass ti­digt, in­te säl­lan ut­an att kvin­nan vet om att hon va­rit gra­vid, är mör­ker­ta­let stort.

– Det finns ju även star­ka ta­bun kring miss­fall, det är ingen­ting man pra­tar om. Jag viss­te ingen­ting om det för­rän jag själv drab­ba­des. Helt plöts­ligt var det fle­ra i min när­het som de­la­de med sig av lik­nan­de histo­ri­er och er­fa­ren­he­ter, sä­ger hon.

Nu ska Emily bry­ta tyst­nads­kul­tu­ren och skam­men kring äm­net ge­nom In­stagram­kon­tot @miss­fall­räk­nas. Där ska hon spri­da in­for­ma­tion och fak­ta, de­la and­ra kvin­nors be­rät­tel­ser och väc­ka opi­ni­on.

– Jag har länge ve­lat gö­ra någon­ting på det här äm­net men har in­te be­ar­be­tat min egen upp­le­vel­se för­rän nu. Jag star­ta­de kon­tot för un­ge­fär en vec­ka se­dan och re­dan nu väl­ler det in hems­ka be­rät­tel­ser från kvin­nor över he­la Sve­ri­ge som vitt­nar om bå­de psy­kiskt och fy­siskt li­dan­de ef­ter miss­fall, samt då­ligt be­mö­tan­de i vår­den. Vi mås­te änd­ra på det.

Vad vill du att kon­tot ska re­sul­te­ra i?

– Jag hop­pas att kon­tot ska bry­ta nor­mer och be­ly­sa vår­dens be­mö­tan­de. Och att man i fram­ti­den ska ha rätt till snabb kon­troll om man miss­tän­ker ett miss­fall. Idag har jag två barn, Mol­tas, 6, och Babs, 1,5, och man kan sä­ga att mitt mål är att om min dot­ter får miss­fall när hon blir vux­en, så ska vår­den se an­norlun­da ut. Hon ska in­te bli upp­ma­nad att fö­da ut sitt fos­ter själv hem­ma på to­a­let­ten.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

DRI­VER INSTAGRAM­KON­TO. Emily Co­meau Hell­sing, 33, har star­tat In­stagram­kon­tot ”Miss­fall räk­nas”, för att bry­ta tyst­nads­kul­tur och skam kring miss­fall.

FORT­FA­RAN­DE TABUBELAGT. ”Kvin­nans re­pro­duk­tion ses fort­fa­ran­de som någon­ting mys­tiskt och tabubelagt och många drab­ba­de kän­ner skam. Hal­lå, det är 2018, vi mås­te änd­ra på det”, sä­ger Emily.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.