Ex­plo­sions­ar­tad ök­ning av na­gel­sa­long­er i Stock­holm

Tidningen Årsta / Enskede - - Hälsa & Skönhet - Mim­mi Ep­ste­in

Gel­lack fort­sät­ter att do­mi­ne­ra när folk fix­ar si­na nag­lar på sa­long.

– Den är lät­ta­re att han­te­ra och tar kor­ta­re tid att gö­ra, sä­ger Rai­ja Zal­lot, ord­fö­ran­de i Svens­ka es­te­ti­kers yr­kes­för­bund.

Rai­ja Zal­lot har va­rit ord­fö­ran­de Svens­ka es­te­ti­kers yr­kes­för­bund i 18 år och har följt na­geltren­der­na på nä­ra håll. De se­nas­te åren har gel­lack haft ett upp­sving när folk vill gö­ra si­na nag­lar.

– Det är mju­ka­re än akryl som kom först. Ge­lé är ock­så li­te lät­ta­re att han­te­ra och tar kor­ta­re tid att gö­ra, sä­ger Rai­ja Zal­lot.

Hon ser ock­så en trend att fler gör fransk ma­ni­kyr i stäl­let för att för­länga nag­lar­na.

– Det be­ror ju såklart på vad man job­bar med, i vis­sa yr­ken får man ju in­te ha långa nag­lar, sä­ger Rai­ja Zal­lot.

Stäl­ler fler krav

Ca­ro­li­ne Wir­ström har sa­long­en Nordh på Horns­ga­tan och har job­bat med nag­lar i 33 år.

– Det fanns fem sa­long­er i Stock­holm när jag bör­ja­de. Nu finns det 16 sa­long­er på Horns­ga­tan från mig och upp till Hornstull, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Tren­den att vil­ja vår­da och ta hand om sig själv ökar och fler vill gö­ra nag­lar­na. Det är det förs­ta in­tryc­ket du gör på en per­son när man sträc­ker fram han­den.

Ca­ro­li­ne Wir­ström ser ock­så att kun­der­na stäl­ler fler krav än ti­di­ga­re.

– De stäl­ler krav på ut­bild­ning och att man ska hänga med i tren­der­na.

Apro­på tren­der är en så­dan en­ligt Ca­ro­li­ne Wir­ström nya for­mer på nag­lar­na.

– Sti­lett­nag­lar går myc­ket just nu, de är långa och spet­si­ga. Det är gans­ka van­ligt nu för ti­den att folk vill ha hand­må­la­de möns­ter på ock­så, sä­ger hon.

Att ”fixa si­na nag­lar” på sa­long tar un­ge­fär mel­lan en och två tim­mar.

– Sti­lett­nag­lar kan ta upp till fem tim­mar. Att fixa med gel­lack tar en tre­kvart, sä­ger Ca­ro­li­ne Wir­ström.

FO­TO: MOSTPHOTOS

POPPIS. Fler och fler na­gel­sa­long­er pop­par upp i och runt om­kring Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.