Lil­je­holms­ka­jen ser kass ut

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Gri­nig gub­be med lyx­pro­blem

Skriv­bord med bild­skär­mar. En tim­me­rim­por­tör. Nå­got slags ener­gidrycks­fö­re­tag. Än­nu en mäkla­re. Ga­tu­bil­den längs hu­vud­strå­ken kring Lil­je­holms­ka­jen är ren skit.

Det finns sä­kert mas­sor av för­kla­ring­ar. Det finns sä­kert rim­li­ga an­led­ning­ar som jag bor­de ”ta i be­akt­ning”. Det finns sä­kert folk som blir upp­rör­da och in­te hål­ler med och tyc­ker att ”det är bra att det blir ut­hyrt”. Men det strun­tar jag i.

Jag har bott här i snart tio år nu, och jag är less. De här kon­tors­verk­sam­he­ter­na i kvar­te­rens bot­ten­lo­ka­ler – som plåg­samt up­pen­bart var tänk­ta för bu­tiks­verk­sam­het av oli­ka slag – för­stör ga­tu­bil­den i Årsta­dal. Det finns ingen­ting till­när­mel­se­vis triv­samt med skylt­föns­ter som ex­po­ne­rar multi­funk­tions­skri­va­re, white­board-tav­lor och hyl­lor med pär­mar. Det är ap­trist, ge­ne­re­rar var­dags­ång­est och bor­de för­bju­das.

Var­för det ser ut så här och vem som bor­de skär­pa sig vet jag in­te, och fak­tum är att jag in­te bryr mig. Jag kan ba­ra kon­sta­te­ra att det ser ut som skit och att jag vill flyt­ta här­i­från. Var­så­god och flyt­ta, sä­ger du. Tack, sä­ger jag. ”In­nersta­den väx­er”. Pytt­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.