Tig­ge­ri­för­bud är in­te att ta an­svar för ut­sat­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Hen­rik J, Ci­vilin­gen­jörs­stu­dent i tek­nisk fy­sik

Det har på se­na­re tid de­bat­te­rats myck- et kring om det bor­de in­fö­ras ett för­bud mot tig­ge­ri. Ett för­bud mot tig­ge­ri? Har vi bli­vit helt gal­na? Att kri­mi­na­li­se­ra tig­ge­ri le­der ju till yt­ter­li­ga­re stig­ma­ti­se­ring av sam­häl­lets all­ra mest ut­sat­ta.

I fle­ra rap­por­ter, bland an­nat “When po­ver­ty me­ets aff­lu­ence” (Fa­fo, 2015) hit­tas ing­et be­lägg för att tig­ge­ri skul­le va­ra or­ga­ni­se­rat. Om det mot för­mo­dan än­då skul­le va­ra or­ga­ni­se­rat i vis­sa fall så gäl­ler det ju att stop­pa ligor­na bakom, och in­te att för­sät­ta de re­dan ut­sat­ta män­ni­skor­na i mer ut­satt­het.

Stock­holms Stads­mis­sion m.fl. an­ser att re­sur­ser istäl­let bor­de läg­gas på att ska­pa al­ter­na­ti­va möj­lig­he­ter till för­sörj­ning och be­rät­tar att för­änd­rings­ar­be­te i frå­gan re­dan på­går. Som vi al­la vet så tar för­änd­ring of­ta tid. Jag hål­ler med dig. Jag tyc­ker in­te hel­ler att det är sär­skilt trev­ligt när man åker i en full tun­nel­ba­ne­vagn, of­ta la­gom morgontrött, och per­so­ner kom­mer fram och ber en om peng­ar. Men då kanske vi kan dis­ku­te­ra hur vi kan ska­pa för­sörj­nings­möj­lig­he­ter för des­sa per­so­ner på an­nat håll, så att de in­te ens har in­ci­ta­ment att gå ned i tun­nel­ba­nan för tig­ge­ri från förs­ta bör­jan?

Till dig som sä­ger att grup­pen med EU-mi­gran­ter först och främst är bl.a. Ung­erns an­svar så rå­der jag dig att lä­sa på om vil­ka hems­ka för­hål­lan­den de le­ver un­der i Ung­ern (plåt­skjul bland sto­ra sop­tip­par, för­föl­jel­se etc) samt tän­ka ef­ter om ett tig­ge­ri­för­bud verk­li­gen skul­le va­ra att ta an­svar för vå­ra eg­na ut­sat­ta i Sve­ri­ge?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.