Smut­sigt vat­ten i Årstas po­pu­lä­ra plask­damm

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Sto­ra mäng­der bak­te­ri­er har upp­mäts i Vät­ters­däl­dens plask­damm.

Bo­ven i dra­mat är som­ma­rens ex­tre­ma vär­me. Och: ilsk­na hundä­ga­re som lå­ter si­na jyc­kar sim­ma runt.

Lek­par­ken Vät­ters­däl­den, som lig­ger in­till Vät­ter­s­vä­gen i Års­ta är väl­digt po­pu­lär och rusta­des upp så sent som 2017. Nu un­der som­ma­ren som gått har man upp­mätt ovan­ligt sto­ra kon­cent­ra­tio­ner bak­te­ri­er i par­kens plask­damm.

Dels har man upp­mätt en en stor to­tal­mängd bak­te­ri­er, där det kan fin­nas skad­li­ga så­da­na i mäng­den. Och dels har man upp­mätt en stor kon­cent­ra­tion jord­bak­te­ri­er, som kan ge hudut­slag, ögon­sjuk­do­mar och mag­sju­ka.

– Så här har det va­rit ge­ne­rellt i al­la Stock­holms plask­dam­mar, myc­ket vär­re än ti­di­ga­re år. Men vi har ing­en in­for­ma­tion om att nå­gon ska ha bli­vit sjuk nå­gon­stans, sä­ger Char­lot­te Larsson, in­spek­tör på mil­jö­för­valt­ning­en.

En­ligt hen­ne är det den ex­tre­ma so­len som lig­ger bakom. Många fler än van­ligt har nytt­jat vat­ten­hå­let, och den sön­der­brän­da, tor­ra gräsy­tor­na in­till har gjort att mer jord och smuts le­tat sig ner i det blö­ta.

Skå ent­re­pre­nad, de som skö­ter Vät­ters­däl­den åt stads­de­len Års­ta, rap­por­te­rar att det höga be­sökstryc­ket och vär­men myc­ket rik­tigt är de främs­ta bo­var­na i dra­mat, och att bas­säng­en in­te hängt med trots att filtren ren­gjorts två gång­er per dag. Bar­nen har sut­tit på det brän­da, smut­si­ga grä­set, och se­dan in­te du­schat in­nan de har hop­pat i plur­ret.

– Sen har vi fol­ket som ba­dar si­na hun­dar, trots att det är för­bju­det. Det hän­der ty­värr of­ta­re än vad man tror. Sä­ger man till ägar­na att det är för­bju­det så möts man dess­utom of­tast av ag­gres­sion och oför­stå­el­se, skri­ver Skå ent­re­pre­nad i sin rap­port.

FO­TO: LIN­DA GREN

SNART TOM IGEN. Så här såg Vät­ters­däl­dens dam ut in­nan den fyll­des i vå­ras. Nu är plask­sä­song­en snart över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.