Din guide till lands­tings­va­let

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ser det som sjuk­vårdsval – Mo­de­ra­ter lyf­ter fram väg­byg­ge

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ta­pet­se­ra­de ti­di­ga­re i år t-ba­nan med af­fi­scher fö­re­stäl­lan­de ett upp­och­ned­vänt Nya Ka­ro­lins­ka som en il­lust­ra­tion av hur de anser att lands­ting­et har styrts.

En om­stridd fi­nan­sie­rings­mo­dell, svind­lan­de kon­sultar­vo­den och pa­ti­en­ter som av­li­dit ef­ter att ha fast­nat i kö­er till ope­ra­tio­ner är någ­ra sa­ker som ge­ne­re­rat skarp kri­tik.

Med ba­ra vec­kor kvar till va­let in­ten­si­fie­ras bud­ska­pet ge­nom slag­kraf­ti­ga valaf­fi­scher och i so­ci­a­la me­di­er­kam­pan­jer.

Re­spek­te­rar kritiken

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg (S) me­nar att al­li­an­sen, som styrt lands­ting­et se­dan 2006, har miss­lyc­kats med sitt upp­drag.

– Vi mås­te gö­ra mer för att vår­dens peng­ar ska gå till vård och ta bort be­tyd­ligt fler kon­sul­ter från Nya Ka­ro­lins­ka än vad M har lyc­kats med, sä­ger hon.

Vi mås­te gö­ra mer för att vår­dens peng­ar ska gå till vård och ta bort fler kon­sul­ter från Nya Ka­ro­lins­ka än vad M har lyc­kats med.

Ire­ne Sve­no­ni­us (M), som blev fi­nans­lands­tings­råd i ja­nu­a­ri 2017, har gi­vet­vis en an­nan bild av NKS och fram­hä­ver istäl­let en ”fan­tas­tisk vård” och för­bätt­ra­de me­di­cins­ka re­sul­tat in­om hjärt­vår­den.

Men sam­ti­digt som hon mot­sät­ter sig svart­mål­ning­en av sjuk­hu­set re­spek­te­rar hon kritiken.

– Re­dan in­nan jag till­träd­de som fi­nans­lands­tings­råd rik­ta­de jag kri­tik mot bå­de fi­nan­sie­rings­mo­dell och kon- sul­tan­vänd­ning­en. Jag har fo­ku­se­rat på att sän­ka de onö­digt höga kost­na­der­na och det kom­mer jag fort­sät­ta med, sä­ger hon.

Öst­lig för­bin­del­se

Me­dan S i sin val­kam­panj har sik­tet in­ställt på NKS fram­hä­ver M hell­re be­ty­del­sen av en öst­lig för­bin­del­se.

För Mo­de­ra­ter­na är byg­gan­det av mo­tor­vägs­tun­neln, som ska kny­ta ihop nor­ra och söd­ra län­ken, en av va­lets ab­so­lut he­tas­te frå­gor.

– Många stock­hol­ma­re till­bring­ar väl­digt myc­ket tid i kö­er och vi be­hö­ver få ut tra­fi­ken ur sta­den. Bi­lis­men ökar in­te för att vi byg­ger en ny väg, ut­an på grund av att vi blir fler in­vå­na­re, sä­ger Ire­ne Sve­no­ni­us (M).

”Är sjuk­vårdsva­let”

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är dock mått­ligt in­tres­se­ra­de av att pra­ta om en öst­lig för­bin­del­se.

– Lands­tings­va­let är sjuk­vårdsva­let, sä­ger Eri­ka Ull- berg (S) som me­nar att det är märk­ligt att Mo­de­ra­ter­na fo­ku­se­rar på in­fra­struk­tu­ren i en val­rö­rel­se där sjuk­vår­dens pro­blem bor­de stå i cent­rum.

M får stöd för byg­gan­det av en öst­lig för­bin­del­se av L, SD, C och KD me­dan S vill av­vak­ta. MP, V och Fi där­e­mot är mot­stån­da­re till mo­tor­vägs­tun­neln som de me­nar kom­mer le­da till mer bil­tra­fik.

Många stock­hol­ma­re till­bring­ar myc­ket tid i kö­er. Bi­lis­men ökar in­te för att vi byg­ger en ny väg, ut­an på grund av att vi blir fler in­vå­na­re.

Vi vill fort­sät­ta ka­pa kö­er­na ge­nom en ekonomi i ba­lans, fler vård­gi­va­re, en stärkt pri­mär­vård och sats­ning­ar på akut­sjuk­vår­den.En pri­mär­vård där al­la får väl­ja sin egen fas­ta hus­lä­ka­re på vård­cen­tra­len som job­bar i team med sjuk­skö­ters­ka, psy­ko­log med fle­ra och är sam­ord­na­re av an­nan spe­ci­a­list­vård.Be­tald ut­bild­ning med bi­be­hål­len lön för spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­kor­na och slo­pa kra­vet på att stan­na i lands­ting­et un­der två år ef­ter av­slu­tad ut­bild­ning.Lands­ting­et ska fort­sät­ta ut­veck­la e-häl­so­tjäns­ter, pa­ti­en­ter ska få en fast namn­gi­ven vård­kon­takt och att vi ska ha ett brett vård­ut­bud.Stä­da upp i M:s NKS-af­fär så att vår­dens peng­ar går till att sat­sa på vård­cen­tra­ler­na, fler öpp­na för­loss­nings­plat­ser, kor­ta­re ope­ra­tions­kö­er och för­bätt­ra­de per­so­nal­vill­kor.Ett brett in­fö­ran­de av ar­bets­tids­för­kort­ning med bi­be­hål­len lön i sjuk­vår­den, för en häl­so­sam­ma­re ar­bets­mil­jö så att vi stop­par per­so­nal­flyk­ten och kan åter­an­stäl­la.Den psy­kis­ka häl­san mås­te vär­de­ras li­ka högt som den fy­sis­ka, där­för vill vi sat­sa på bå­de fö­re­byg­gan­de och ti­dig vård samt på spe­ci­a­listpsy­ki­a­trin.Att mins­ka vård­kö­er­na ge­nom för­bätt­ra­de ar­bets­vill­kor med slo­pa­de ka­rens­da­gar och rätt till hel­tid, samt att av­las­ta vår­den ge­nom att upp­hö­ra sub­ven­tio­ne­ring­en av vård för pap­pers­lö­sa.SJUK­VÅRD EL­LER VÄGTUNNEL. Öst­lig för­bin­del­se är en mo­tor­vägs­tun­nel som Mo­de­ra­ter­na vill byg­ga mel­lan Nac­ka i sö­der och Ropsten

S. Eri­ka Ull­berg.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE OCH MOSTPHOTOS

Mo­de­ra­ter­na: ...................................................... Oför­änd­rad Liberalerna: ......................................................... Oför­änd­rad Cen­ter­par­ti­et: ..................................................... Oför­änd­rad Krist­de­mo­kra­ter­na: .....Sän­ka den när det finns ut­rym­me So­ci­al­de­mo­kra­ter­na: ..................................... Bör in­te hö­jas Väns­ter­par­ti­et: .......................................... Hö­ja med 30 öre Mil­jö­par­ti­et: ........................................................ Oför­änd­rad Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: ......................................... In­te hö­jasByg­ga ut tun­nel­ba­nan och spår­tra­fi­ken kraf­tigt. Vi vill byg­ga 46 nya sta­tio­ner, byg­ga ut buss­tra­fi­ken och kö­ra fler av­gång­ar med pen­del­tå­gen.In­ve­ste­ring­ar i t-ba­nan samt upp­rust­ning av den tra­fik vi re­dan har, byg­ga Spår­väg ci­ty till Ropsten och Li­din­gö­ba­nan samt in­ve­ste­ring­ar på nya pen­del­bå­tar.Fort­sätt byg­ga ut Stock­holms kol­lek­tiv­tra­fik med mer tun­nel­ba­na, ex­press­bus­sar och fler pen­del­båts­lin­jer.Vi vill att tvär­ba­nan för­längs från Sic­ka till Ropsten och där­i­från, via uni­ver­si­te­tet, till Sol­na sta­tion.Mins­ka träng­seln i kol­lek­tiv­tra­fi­ken ge­nom ut­byggd tun­nel­ba­na, su­per­bus­sar och fler av­gång­ar på pen­del­tå­gen.Gra­tis kol­lek­tiv­tra­fik för barn och unga un­der som­mar­lo­vet har vi­sar sig va­ra en suc­cé – vi vill för­länga re­for­men till att gäl­la året runt i kol­lek­tiv­tra­fik och färd­tjänst.Bygg ut och gör den kli­mats­mar­ta kol­lek­tiv­tra­fi­ken till det na­tur­li­ga första­handsva­let för re­sor i he­la re­gi­o­nen – med fler spår och bus­sar och fler på­lit­li­ga tu­rer och av­gång­ar.Att öka trygg­he­ten ge­nom bland an­nat mer uni­for­me­rad per­so­nal, ett åter­in­fö­ran­de av tun­nel­ba­ne­po­li­sen samt ett ut­ö­kan­de av ka­me­raö­ver­vak­ning­en in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken.i norr. Op­po­si­tio­nen ser hell­re att in­vå­nar­na i lä­net får till­gång till en väl fun­ge­ran­de häl­so- och sjuk­vård och kol­lek­tiv­tra­fik. Bil­den är ett mon­tage.

M. Ire­ne Sve­no­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.