...och här är (M)eme­fa­bri­ken

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Moderaterna vill ta över Stads­hu­set och be­hål­la lands­ting­et. Och vägen dit tyc­ker de går ge­nom fullt fo­kus på det di­gi­ta­la. Häng med in i den blåa me­me­fa­bri­ken.

– Nej, man får se ut hur man vill! Men vi är väl trå­ki­ga!

Skjor­tor och blu­sar, ka­va­jer, chi­nos och kjo­lar, kanske nå­gon li­ten jeans­byxa, få slip­sar: le­digt men pro­pert med svag käns­la av bank är den in­for­mel­la ko­den på Mo­de­ra­ter­nas par­ti­hög­kvar­ter. Erik Rand­berg, snad­jigt fri­se­rad kom­mu­ni­ka­tions­chef kring de 40, skrat­tar och sva­rar bjus­sigt på frå­gan om kläd­po­li­cy, sam­ti­digt som han guidar ge­nom det in­ners­ta.

Val­da­gen lur­kar. Högst upp i ett hus på Bla­si­e­holms- ga­tan, i ci­ty­lo­ka­ler li­ka lju­sa och frä­scha som de an­ställ­das gar­de­rob­s­in­ne­håll, kän­ner ett 60-tal hel­tids­an­ställ­da kam­panj­ar­be­ta­re flå­set i nac­ken. Här och var står soc­ker­kon­trol­ler med ka­kor, go­dis och chips ut­pla­ce­ra­de.

”Allt kan hän­da”

Det är full fart: val­sed­lar pac­kas och dis­tri­bue­ras, un­der­lag till po­li­cyut­spel ska vas­kas fram, och me­mes mås­te gli­das in i den vi­ra­la rul­jan­sen. ”Allt kan hän­da” och i åt­minsto­ne hu­vud­sta­den är det ”jämnt ra­ce”.

Fast, visst, han bör­jar bli trött men­talt, det är ofrån­kom­ligt, er­kän­ner Rand­berg, och pra­tar om sin stun­dan­de ”post pre­si­den­ti­al elec­tion de­pres­sion”, som ame­ri­ka­ner­na ut­tryc­ker det.

– Men hjäl­tar­na är de ide­el­la, de som knac­kar dörr och går upp kloc­kan 05 för att få upp af­fi­scher. Det ska­par en käns­la av val på ga­tor­na som är unik för Sve­ri­ge, be­röm­mer Mat­ti­as Thors­son, även han me­del­ål­ders kom­mu­ni­ka­tions­chef, de cir­ka 1 000 en­tu­si­as­ter som job­bar gra­tis åt Moderaterna i lä­net. I and­ra län­der syns po­li­tis­ka af­fi­scher ba­ra på köp­ta an­nons­plat­ser, me­nar han.

Sat­sar di­gi­talt

Nå­got som fa­sats in med full storm­styr­ka är det di­gi­ta­la. Mo­de­ra­ter­nas me­me­fa­brik, el­ler di­gi­ta­la av­del­ning­en som det egent­li­gen he­ter, är en ”kre­a­tiv verk­stad där al­la idéer mot­ta­ges tack­samt”. I dag med ett sound­track av ostö­kig hip­hop på la­gom vo­lym.

En av des­sa idéer som bli­vit verk­lig­het och mött myc­ket lö­je, är mon­ta­get på par­ti­le­da­re Ulf Kris­ters­son och Beyon­cé med tex­ten ”who run the world”. Trots allt hån räk­nar Mat­ti­as Thors­son det som ett lyc­kat ex­em­pel på hur me­me­fa­bri­ken lyc­kats ska­pa en snackis ”ut­an att spe­la på ex­tre­mis­ter­nas pi­a­no”.

– So­ci­a­la me­di­er-kul­tu­ren kan va­ra vett­lös. Med Beyon­ce-Ulf lyc­ka­des vi tränga ige- nom med nå­got an­nat än drev och hat. Det var kul! Vi bju­der på oss själ­va och vi­sar att vi har glim­ten i ögat, för­kla­rar han hur de job­bar.

Du­on kom­mu­ni­ka­tions­che­fer sä­ger att po­li­tik i Stock­holm är ro­ligt, att här le­ver fort­fa­ran­de de kon­kre­ta, rent ide­o­lo­gis­ka tve­kam­per­na, med bi­be­hål­len re­spekt för mot­stån­da­ren. Även om Erik Rand­berg in­te kan lå­ta bli tjuv­ny­pet att M-hjär­te­frå­gan ned­grävd Central­bro ”ger en bil­fri hu­vud­stad ut­an Da­ni­el Helldén”. SD, då? Nja, de märks knappt i den här sta­den.

Job­bar snabbt

Vid en da­tor hål­ler man på att klip­pa klart än­nu ett klipp om Öst­li­ga för­bin­del­sen – en in­fra­struk­tur­frå­ga som de sä­ger sig ha fått enormt gen­svar på av stock­hol­mar­na, ”tu­sen­tals in­ter­ak­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er”. Thors­son skry- ter med att de kan få klart en proff­sfilm med Stock­holms­fo­kus på 24 tim­mar, som se­dan skic­kas ut för att de­las och laj­kas.

Ba­sar över den di­gi­ta­la av­del­ning­en med si­na 20-ta­let sjä­lar och stän­digt sta­tis­tiks am­lan­de s kär­mar, gör 24-åri­ga Em­ma Jo­gic. Hon är en av de som de se­nas­te tre åren tving­at in Moderaterna in i det mo­der­na: ”Vi är ju ett kon­ser­va­tivt par­ti, men det har gått gans­ka bra”, be­rät­tar hon glatt, skrat­tar, och fort­sät­ter med in­ten­siv en­tu­si­asm:

– För­ra va­let var det di­gi­ta­la nytt och mest ett ro­ligt si­do­pro­jekt. Nu är det di­gi­talt först. Och det är kul att få va­ra med om nå­got hi­sto­riskt; Sve­ri­ges förs­ta di­gi­ta­la val.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

IN­TE KONSERVATIV. Em­ma Jo­gic dri­ver på för ett mo­dernt M-tänk.HUMOR. Moderaterna job­bar med me­mes.SNACKISSUGNA. Kom­mu­ni­ka­tions­che­fer­na Erik Rand­berg och Mat­ti­as Thors­son vill tränga ige­nom det di­gi­ta­la bru­set ut­an drev och hat. PICK YOUR KING. Vill du ha Löfven, Kris­ters­son, el­ler – Dra­ke?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.