Grön­dals­bor­na ra­sar mot nya tvär­ba­nan

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Jon­na Claes­son

De nya vag­nar­na på tvär­ba­nan i Grön­dal rass­lar för­bi med en så­dan ljud­vo­lym att bo­en­de i cent­rum hål­ler på att bli to­ki­ga.

Vi har fått in fjor­ton kla­go­mål se­dan års­skif­tet.

Un­der 2017 re­no­ve­ra­des tvär­ba­nan mel­lan Al­vik och Sick­la. Ef­ter år av strul kopp­la­des lin­jen slut­li­gen ihop med den ny­a­re gre­nen som går från Al­vik till Sol­na. Och de helt nya tå­gen som ti­di­ga­re ba­ra gått på Sol­na­gre­nen bör­ja­de rul­la ge­nom Sö­derort. En upp­gra­de­ring som en­ligt fle­ra Grön­dals­bor har fört med sig tjut och bul­ler i cent­rum.

För Jo­han­na Di­e­le­mans och hen­nes fa­milj har det, bå­de un­der och ef­ter re­no­ve­rings­pe­ri­o­den, va­rit så­dant oljud att hon va­rit tvung­en att ta in på ho­tell i pe­ri­o­der.

– För­u­tom lju­det från tra­fi­ken i öv­rigt så har de ar­be­tat nat­te­tid här. He­la re­no­ve­ring­en av spå­ren känns som ett ka­mi­ka­ze­pro­jekt. Det har va­rit en mar­dröm. Det känns in­te alls som att Grön­dals cent­rum är an­pas­sat för så pass hög be­last­ning, var­ken i väg­un­der­lag el­ler be­byg­gel­se då det för det mesta rör sig om k-märk­ta el­ler blå­märk­ta fas­tig­he­ter, sä­ger hon.

En an­nan som ock­så stört sig på allt ovä­sen är An­na Rei­mar. Hon har fått treglas­föns­ter för max­i­mal iso­le­ring, men trots det skram­lar det i lä­gen­he­ten när tvär­ba­nan su­sar för­bi.

– Det vi­bre­rar så pass att man hör och kän­ner det om man lig­ger i säng­en, el­ler i and­ra rum som in­te lig­ger mot ga­tan där den pas­se­rar. Dess­utom skri­ker det om spå­ren i en skarp sväng, sär­skilt vin­ter­tid. Vag­nar­na rass­lar ock­så myc­ket högt. De har ock­så ett stän­digt tju­tan­de ljud även när de står still. Per­son­li­gen tyc­ker jag det är värst, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Förr fanns för­bud för ge­nom­fart i Grön­dal men den togs bort. Det bor­de åter­in­fö­ras, åt­minsto­ne för tung tra­fik. Det finns an­nan tys­ta­re be­lägg­ning än as­falt kring spå­ren på and­ra håll, det vill vi ock­så ha här.

En­ligt Claes Kei­su på SL är man med­ve­ten om pro­ble­met och ar­be­tar till­sam­mans med vagn­till­ver­ka­ren för att åt­gär­da pro­ble­met.

– Vi har fått in fjor­ton kla­go­mål se­dan års­skif­tet. Vi vet att det kom­mer ett vi­nan­de ljud när de nya vag­nar­na A35 ac­ce­le­re­rar. Vi har ock­så för­stått att det bull­rar. Vi tit­tar på pro­ble­met till­sam­mans med till­ver­ka­ren men i nu­lä­get kan vi in­te sä­ga om det är vag­nen el­ler någon­ting med in­fra­struk­tu­ren som ock­så bi­drar till ljud. Vi tar det här pro­ble­met på all­var och gör vårt bäs­ta.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

TVÄR­BA­NAN. De nya vag­nar­na tju­ter när de kör ge­nom cent­rum, en­ligt fle­ra Grön­dals­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.