KD: Straf­fa kro­gar­na som drar till sig klot­ter

Tidningen Årsta / Enskede - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Re­stau­rang­er och kro­gar som upp­munt­rar graf­fiti bör för­lo­ra sitt ser­ve­rings­till­stånd, tyc­ker Jo­na­tan He­din (KD).

Det är i en re­do­gö­rel­se för vil­ka åt­gär­der som de oli­ka par­ti­er­na på Sö­der­malm tyc­ker är vik­ti­gast för stads­de­len in­för va­let, som Jo­na­tan He­din, Krist­de­mo­kra­ter­na, sä­ger till tid­ning­en Mit­ti att ”sta­den bör sät­ta in sank­tio­ner mot de kro­gar som drar till sig klott­ra­re”.

När vi når Jo­na­tan He­din för att be ho­nom ut­veck­la, sä­ger han att det är hans egen idé som han hop­pas få stöd för av de eg­na par­ti­kam­ra­ter­na – så­väl som al­li­an­sen. Lik­som de and­ra al­li­ans­par­ti­er­na, för­u­tom Centerpartiet, vill KD till skill­nad från den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten att den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen vid Tan­to tas bort vid en bor­ger­lig val­se­ger. Men det räc­ker in­te för att hål­la graf­fitin stång­en, en­ligt Jo­na­tan He­din.

– Allt som bi­drar till mer klot­ter mås­te stop­pas. Det är ett ra­di­kalt för­slag och en brand­flac­ka vi nu kas­tar in för att lyf­ta frå­gan ett snäpp till, vi be­hö­ver helt en­kelt ta i med hård­hands­kar­na.

Hur vet ni vil­ka kro­gar det är som drar till sig klott­ra­re?

– Söd­ra Te­a­tern är ett tyd­ligt ex­em­pel, de har haft eve­ne­mang där de bju­dit in graf­fiti­konst­nä­rer och även lå­tit be­sö­ka­re spre­ja på väg­gar­na i si­na lo­ka­ler. Det finns någ­ra fler kro­gar som jag ty­värr in­te har i hu­vu­det nu. Men även om det här sker på privat mark så får det, pre­cis som vid väg­gen i Tan­to, ef­fek­ten att klott­ret in­te stan­nar där det ska ut­an vi har ock­så sett att det ökat på of­fent­lig plats i när­om­rå­det och då mås­te vi age­ra.

Vil­ken typ av sank­tio­ner kan va­ra ak­tu­el­la?

– Det vi kan gö­ra på kom­mu­nal ni­vå är att dra in ser­ve­rings­till­stån­det för de kro­gar som in­te skö­ter sig. Men det här är en idé som be­hö­ver prö­vas, för att se om det ens är möj­ligt, se­dan for­mu­le­ras och slut­li­gen få stöd i kom­mun­full­mäk­ti­ge för att det ska gå ige­nom.

Tror du på ett brett stöd för för­sla­get?

– Ja, det tror jag. Jag kan tän­ka mig att bå­de SD och M kan va­ra po­si­ti­va, sä­ger Jo­na­tan He­din.

Karin Bern­hards­son, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Söd­ra Te­a­tern skri­ver i ett mejl att det Jo­na­tan He­din syf­tar på mås­te va­ra eve­ne­mang­et Art of the Stre­ets som Rikste­a­tern ar­ran­ge­ra­de på Söd­ra Te­a­tern för sex år se­dan.

In­te upp­levt ök­ning

”Vi har in­te upp­levt att klott­ret har ökat. Mig ve­ter­li­gen har vi in­te haft nå­got lik­nan­de event på Söd­ra Te­a­tern se­dan dess och har hel­ler inga pla­ner på att an­ord­na nå­got så­dant hel­ler. För oss är det vik­tigt att gö­ra skill­nad på en konst­form och ren ska­de­gö­rel­se, och vi tyc­ker att det är pro­ble­ma­tiskt att po­li­ti­ker så som Jo­na­tan He­din för­sö­ker be­grän­sa kul­tur­ut­bu­det”, skri­ver Karin Bern­hards­son i sin kom­men­tar.

Det vi kan gö­ra på kom­mu­nal ni­vå är att dra in ser­ve­rings­till­stån­det för de kro­gar som in­te skö­ter sig.

FOTO: PER CORNELL

HÅRD­HANDS­KAR­NA. Kro­gar som drar till sig klott­ra­re bör straf­fas ge­nom att för­lo­ra al­ko­hol­till­stån­det, tyc­ker Krist­de­mo­kra­ter­na på Sö­der­malm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.