Dyr hy­ra om M vin­ner

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! -

Bostads­bris­ten i Stock­holms­re­gi­o­nen är en pro­ble­ma­tik som drab­bar många oli­ka grup­per. Pre­cis som för be­folk­ning­en i stort och unga i syn­ner­het är till­gång­en till en bo­stad en eko­no­misk frå­ga ock­så för den äld­re ge­ne­ra­tio­nen.

Många äld­re har in­te råd att bo kvar i sitt or­di­na­rie bo­en­de. Sär­skilt in­te om Moderaterna får be­stäm­ma och där­med in­fö­ra mark­nads­hy­ror. Det skul­le in­ne­bä­ra en chock­höj­ning av hy­ror­na.

Jag kom­mer in­te kla­ra av höj­ning­en. Vart ska vi ta vägen, Moderaterna?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.