DE VILL FÖRVANDLA SLAKTHUSOMRÅDET TILL KING’S CROSS

INSPIRERAS AV LONDON. Pla­ner för park, shop­ping­stråk och klubb i ”Stock­holms King’s cross”

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Åt­ta mil­jar­der kro­nor. Så myc­ket vill fas­tig­hets­gi­gan­ten Atri­um Ljung­berg plö­ja in i det fram­ti­da Slakthusområdet, för att frä­sa ihop ett helt nytt om­rå­de in­spi­re­rat av London. Vi tog en pro­me­nad längs köt­ti­ga ga­tor med fö­re­ta­gets vd, och frå­ga­de: hur går det för om­rå­dets natt­liv?

Vi­ta slak­te­ri­roc­kar och cigg­pa­us, brum­man­de lång­tra­da­re, gaf­fel­truc­kar som sur­rar om­kring. En var­dags­mor­gon kring halv nio-bläc­ket så är ar­bets­da­gen igång se­dan många tim­mar i ett av sta­dens älds­ta in­du­stri­om­rå­den, och stan­ken av kött stic­ker i nä­san.

An­ni­ca Ånäs nic­kar mot en rek­tangu­lär be­tong­bygg­nad med smuts­gul fa­sad.

– Här ska det bli park, Cen­tra­la par­ken. Men den ska Stock­holms stad gö­ra, in­te vi, sä­ger hon om tom­ten på Hall­vä­gen där det idag är en styc­ke­ri­fir­ma.

Med ”vi” me­nar An­ni­ca Ånäs det fas­tig­hets­bo­lag som hon är vd för: Atri­um Ljung­berg. Att Slakthusområdet med si­na 300 000 kvadrat­me­ter, in­vigt 1912 då man in­te vil­le slak­ta på in­ne i stan, står in­för en för­vand­ling, är ing­et nytt.

In­du­stri ska ut, män­ni­skor, kon­tor och nö­je ska in. Pra­tet har på­gått i åra­tal, star­ten ryc­ker när­ma­re, och Stads­hu­sets mål är att få allt fär­digt till 2030. ”In­te ore­a­lis­tiskt, även om sa­ker tar li­te läng­re tid i Stock­holm”, en­ligt Ånäs.

En mo­tor för Sö­derort

För­ra vec­kan skrev hon en av­sikts­för­kla­ring med kom­mu­nen. Det be­ty­der att man är över­ens om att gå vi­da­re med bo­la­gets pla­ner på att in­ve­ste­ra åt­ta mil­jar­der kro­nor så att slakt­kvar­te­ren blir ”en mo­tor för Sö­derort” med ”mat, kul­tur och upp­le­vel­ser”.

Små­ska­lig han­del

Och vad be­ty­der då det, när kro­gar och 4 000 bo­stä­der ska in där det i dag trängs 250 fö­re­tag med när­ma­re 4 000 an­ställ­da, många i blå­klas­sa­de bygg­na­der som in­te får ri­vas? Jo, till ex­em­pel:

– Rö­ke­ri­ga­tan här ska bli gång­stråk med re­stau­rang­er och små­ska­lig han­del, för att in­te kon­kur­re­ra med Glo­bens köp­cent­rum, be­rät­tar Andre­as Jae­ger, af­färs­ut­veck­la­re på Atri­um Ljung­berg, för­tjust, och pe­kar upp längs ga­tan.

Där ska p-hu­set med klub­ben Kra­ken i bot­ten ri­vas,

Vi vill ha en puls som le­ver dyg­net runt.

pre­cis som kött­hu­set in­till, för att ge plats åt den­na han­del samt en ny t-ba­nesta­tion. Mer ri­van­de blir det kring Fål­lan, en mind­re fyr­kant med fem träd och en bänk, som ska ut­veck­las till en full­stor park. Då jäm­nas ett ga­tukök och fler­ta­let in­du­stri­hus med mar­ken.

Nu bör­jar jät­te­job­bet med att hit­ta nya hem åt al­la de fö­re­tag som mås­te flyt­tas; ett kne­pigt pus­sel som Atri­um Ljung­berg och and­ra in­blan­da­de par­ter ska läg­ga. På sikt ska all livs­me­dels­pro­duk­tion bort från Slakthusområdet.

På Sto­ra skor­stens­ga­tan, ett starkt korv­luk­tan­de kvar­ter, lig­ger sto­ra För­bin­del­se­hal­len. Där vil l Atri­um Ljung­berg öpp­na upp än­dan mot Styck­mäs­tar­ga­tan, och ska­pa en öp­pen hall för klub­bar och verk­sam­he­ter.

– Vi vill inspireras av London och ska­pa li­te av ett Stock­holms King’s cross, sä­ger An­ni­ca Ånäs.

”Ta hand om plat­sens själ”

I Slakthusområdet finns re­dan ett par nö­je­se­ta­blis­se­mang. Rös­ter har höjts för att det rätt ruf­fi­ga natt­li­vet nu är ho­tat, då bo­stads­rätt­sä­ga­re och dans­sug­na nattugg­lor har en histo­ria av att ab­so­lut in­te tri­vas ihop i den här sta­den. Of­tast är det klubb­kid­sen som för­lo­rar.

An­ni­ca Ånäs ser ing­et pro­blem i att bo­stä­der och klub­bar finns in­om sam­ma om­rå­de. Tvärtom kom­mer kul­tur­verk­sam­he­ter av oli­ka slag att va­ra en vik­tig in­gre­di­ens i det nya Slakthusområdet. Hon be­skri­ver det som att Atri­um Ljung­berg vill ”ta hand om plat­sens själ och sam­ti­digt ad­de­ra nå­got nytt och mo­dernt, för en spän­nan­de bland­ning”.

– Vi får hit­ta ett sätt så det fun­ge­rar. Det ska in­te bli ett kon­tors­om­rå­de som är helt dött om kväl­len, el­ler ba­ra bo­stä­der där det är öde om da­gen. Vi vill ha en puls som le­ver dyg­net runt, sä­ger An­ni­ca Ånäs.

Af­färs­ut­veck­la­ren Andre­as Jae­ger och An­ni­ca Ånäs, VD för fas­tig­hets­bo­la­get Atri­um Jung­berg har sto­ra pla­ner

KÖRVKVARTER. In­om kort är livs­me­dels­pro­duk­tio­nen här ett min­ne blott.

SACHARIAS KÄLLDÉN

FOTO:

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GUIDAR. ”Vi vill be­va­ra om­rå­dets själ”, sä­ger An­ni­ca Ånäs och Andre­as Jae­ger från fas­tig­hets­bo­la­get Atri­um Jung­berg. Här på Rö­ke­ri­ga­tan ska det bli gång­stråk.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GRAN­NE MED GLOBEN. Till 2030 hop­pas sta­den att nya Slakthusområdet ska va­ra helt klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.