Ida fick guld­bil­jet­ten i Idol

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Tonström

Ida Njie, 18, från Öst­ber­ga som har gått vi­da­re i Idol 2018 ge­nom att sjunga lå­ten Red­bo­ne av Chil­dish Gam­bi­no.

Grat­tis till guld­bil­jet­ten! Vad in­ne­bär det?

– Att jag ska få sjunga på slu­tau­di­tion i Stock­holm se­na­re i höst!

Hur känns det att ha gått vi­da­re?

– Jät­te­kul! Och att jag fått guld­bil­jet­ten! Jag är jät­te­tag­gad för fram­ti­den och den här re­san. Min vi­sion är att få hål­la på med mu­sik och själv­klart att bli en ar­tist!

Hur var det att stå och sjunga fram­för Idol-ju­ryn?

– Det var väl­digt pir­rigt och li­te läs­kigt fak­tiskt, ef­tersom det ju är de som be­dö­mer om man får en guld­bil­jett el­ler in­te. För att in­te bli ner­vös an­da­des jag och tänk­te på att jag mås­te kun­na gö­ra det­ta om jag vill bli en ar­tist.

Har du sökt till Idol ti­di­ga­re? – Nej det är förs­ta gång­en. Hur kom­mer det sig att du är så bra på att sjunga?

– Mu­si­ken har all­tid va­rit när­va­ran­de i li­vet. Jag bör­ja­de sjunga i kör när jag var 9 år gam­mal, där­ef­ter har jag fort­satt hål­la på med mu­sik och be­stäm­de att det­ta var nå­got jag verk­li­gen vill gö­ra. Min mor­far var även mu­si- ker och min mam­ma spe­la­de of­ta hans mu­sik hem­ma, så där­i­från kom­mer li­te av in­spi­ra­tion ock­så!

Vil­ken låt blir det på slu­tau­di­tion i Stock­holm?

– Jag vet in­te vil­ken låt jag kom­mer att få sjunga, så är det all­tid på slu­tau­di­tion.

För att in­te bli ner­vös an­da­des jag och tänk­te på att jag mås­te kun­na gö­ra det­ta om jag vill bli en ar­tist.

FOTO: PRIVAT

GULD­BIL­JETT. Ida Njie från Öst­ber­ga är klar för slu­tau­di­tion i årets Idol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.