Gra­fik: Så rös­ta­de di­na gran­nar i va­let

Så rös­ta­de ditt om­rå­de i kom­mun­va­let

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Pre­cis som i res­ten av Stock­holm öka­de SD och V mest i val­di­strik­tet öst­ra Sö­derort, där Van­tör och Ör­by in­går. Men i Sö­der­malm-Enske­de, där ÅrstaEnske­de in­går var vin­nar­na Cen­tern.

Är Enske­de rött el­ler blått? Sva­ret är att det är li­ka rött som blått. S och M fick näs­tan ex­akt li­ka många rös­ter.

Jag är med i den lo­ka­la Sför­e­ning­en och vi tänk­te att det är in­te ens nå­gon idé att gå runt här och knac­ka dörr.

Pre­cis som i res­ten av Stock­holm, och Sve­ri­ge, var det Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et som öka­de mest i val­di­strik­tet öst­ra Sö­derort, där Van­tör och Ör­by in­går. Ök­ning­en blev i snitt tre pro­cent för SD och för V 5,9 pro­cent.

50-50 i Enske­de

Års­ta-Enske­de in­går i di­strik­tet Sö­der­malm-Enske­de och där var vin­nar­na Cen­tern, som gick plus 3,9 pro­cent mot för­ra va­let, och V med plus 4,7 pro­cent. I bå­da val­di­strik­ten do­mi­ne­rar de rö­da par­ti­er­na, ut­om i någ­ra få om­rå­den där Mo­de­ra­ter­na är i stark ma­jo­ri­tet. Det är Ör­by och de­lar av Stu­re­by där de fick mel­lan 25,5 och 30,3 pro­cent av rös­ter­na.

I Gam­la Enske­de, Enske­de­fäl­tet och res­ten av Stu­re­by, dä­re­mot, är sym­pa­ti­er­na rött­blått näs­tan pre­cis hälf­ten­hälf­ten, allt­så så­väl M som S har fått runt 20 pro­cent av rös­ter­na.

Trod­de på mer blått

Enske­de­bor som tid­ning­en träf­far är för­vå­na­de.

– Jag trod­de att fler skulle rös­ta på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ef­tersom det finns en stark tra­di­tion här att gö­ra det. Men det är många ny­in­flyt­ta­de och bo­stads­pri­ser­na har gått upp på se­na­re tid här i Enske­de, så det be­ror kans­ke på det. Att det har bli­vit fler M-an­häng­a­re, sä­ger Kristi­na Eng­ström.

För Enske­de­bon Pia Zet­ter­berg kom­mer siff­ror­na ock­så som en över­rask­ning, fast på ett an­nat sätt.

– Jag trod­de nog att det skulle va­ra mer blått än­då. Jag är med i den lo­ka­la S-för­e­ning­en och vi tänk­te att det är in­te ens nå­gon idé att gå runt här och knac­ka dörr. Men nu får vi tän­ka om till näs­ta val, sä­ger hon.

– Det är fan­tas­tiskt att det finns så många S-an­häng­a­re kvar här i Enske­de. Kans­ke har det att gö­ra med att många som flyt­tar hit är per­so­ner som job­bar med ska­pan­de och kultur och som har sitt hjär­ta in­om so­ci­al­de­mo­kra­tin, tilläg­ger hon.

Enske­de­bon Rolf Lin­dqvist, å and­ra si­dan, är in­te för­vå­nad. Han me­nar att folk in­te är li­ka lo­ja­la mot ”sitt” par­ti läng­re som man var förr.

– Det är in­te li­ka tyd­ligt upp­de­lat läng­re hur man rös­tar. Idag kan LO-med­lem­mar rös­ta blått, el­ler röd-grönt. Själv gav jag min röst till MP i år, ef­tersom jag är djupt oro­ad över kli­ma­tet, sä­ger han.

FO­TO: JAN­NIE FLOD­MAN

RÖDBLÅTT. Kristi­na Eng­ström bor i Enske­de, en del av Stock­holm där li­ka många rös­tar på Mo­de­ra­ter­na som på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.