Vård­cen­tra­ler och ban­ko­ma­ter fö­re stads­ga­ta

Tidningen Årsta / Enskede - - Tyck Om! - Band­ha­gen­bo

Da­ni­el Helldén (MP) tra­fik­bor­gar­råd vill att Ör­by­le­den ska bli stads­ga­ta. Vi som bor i den­na stads­del vill in­te det. Det räc­ker att vi har bli­vit 100 000 in­vå­na­re i Års­ta-Enske­de-Van­tör, vi vill in­te bli fle­ra och in­te hel­ler ska vi få en stads­ga­ta.

Först ska vi ha bätt­re in­fra­struk­tur, läm­pad för att så många som ovan ska kun­na re­sa ef­tersom vi ba­ra har en en­da t-ba­ne­lin­je 19 mot stan och den­na är all­tid över­full, över­het­tad och myc­ket för­se­nad. Sen ska vi ha fle­ra mat­af­fä­rer och bil­li­ga så­da­na ef­tersom vi är fat­ti­ga män­ni­skor i den­na stads­del.

Vi ska ha fle­ra vård­cen­tra­ler där vi in­te be­hö­ver vän­ta 3-4 vec­kor för att kom­ma till läkar­be­sök. Vi be­hö­ver fle­ra för­sko­lor och sko­lor. Vi be­hö­ver ban­ko­ma­ter, mel­lan Hög­da­len och Glo­ben finns in­te en en­da ut­tags­ban­ko­mat.

Ef­teråt kans­ke kan Ör­by­le­den bli stads­ga­ta men i så fall ska det bli en gå­ga­ta, gär­na ut­an kit­schi­ga ce­ment­le­jon som på Drott­ning­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.