Tvär­ba­nan väsnas – mer än nå­gon­sin

Un­der hös­ten har många stock­hol­ma­re upp­rörts över att tvär­ba­nan väsnas mer än nå­gon­sin. SL be­kräf­tar att så är fal­let och har star­tat en ut­red­ning för att få svar på var­för.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Årstas Cir­kel­te­a­tern, en ama­tör­te­a­ter­för­e­ning, har fun­nits i 100 år. Det vill man fi­ra och gör det ge­nom att sät­ta upp den rys­ka klas­si­kern ”Mäs­ta­ren och Mar­ga­ri­ta”, en ro­man skri­ven av Mi­chail Bul­ga­kov på 1930-ta­let. Boken ut­spe­lar sig i det sov­je­tis­ka Moskva och hand­lar om Sa­tan som drar runt med sitt gäng i den stali­nis­tis­ka dik­ta­tu­ren. Upp­sätt­ning­ar har pre­miär den 27 ok­to­ber och kom­mer att ges i nio fö­re­ställ­ning­ar. Plats: Cent­rum­hu­set vid Års­ta torg, Kul­tur­sko­lans scen bred­vid bib­li­o­te­ket.

En fes­ti­val för unga där del­ta­gar­na har en pa­lett av pas­sio­ner och ak­ti­vi­te­ter att tes­ta och för­hopp­nings­vis fast­na för.

Be­skriv­ning av Stre­et pep Öst­ber­ga som kom­mer va­ra på Öst­ber­ga torg 29 ok­to­ber till 2 november. Al­la är väl­kom­na.

FO­TO: CIR­KEL­TE­A­TERN

100 BAST. Så här har det sett ut när Cir­kel­te­a­tern har gen­re­pat sin rys­ka ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.