Sup­port­rar­na hyl­lar

sin Ba­jen-hjäl­te

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström

Öst­ber­ga com­mu­ni­ty cen­ter finns in­te läng­re. Det la­des ned när Öst­ber­gas nya kul­tur­hus öpp­na­de i hös­tas. ”Det finns ing­et be­hov”, sä­ger sta­den.

Öst­ber­ga com­mu­ni­ty cen­ter, ÖCC, star­ta­de hös­ten 2014 och skul­le bli ett nav för unga vux­na i Öst­ber­ga att få hjälp till ar­be­te och ut­bild­ning. Men det vi­sa­de sig svårt att loc­ka dit de unga, i stäl­let har verk­sam­he­ten lång­samt styrts till att mer bli en so­ci­al mö­tes­plats för Öst­ber­ga­bor­na.

Så när Öst­ber­ga kul­tur­hus öpp­na­de i sep­tem­ber la­des ÖCC ned.

In­te till­räck­ligt be­hov

En­ligt Gu­nil­la Ek­strand, chef för kul­tur och fri­tid i Enske­de-Års­ta-Van­tör, finns in­te till­räck­ligt många i om­rå­det som be­hö­ver den typ av hjälp man först tänkt sig.

– Men om det vi­sar sig läng­re fram att det finns ett be­hov så har vi re­sur­ser på vå­ra com­mu­ni­ty cen­ter i Rågs­ved och Da­len, sä­ger hon.

Sam­ti­digt har sta­den sat­sat mer på så kal­la­de Jobb­torg för unga, där per­so­ner i ål­dern 16-29 år får hjälp att hit­ta jobb. Och Frys­hu­set har eta­ble­rat sig i Öst­ber­ga se­dan 2016. De rik­tar sig till barn och unga från 12 år upp till 30 år och ord­nar en rad ak­ti­vi­te­ter var­je vec­ka.

Har en stra­te­gi

De sa­ker­na ihop gör att man än­då har en stra­te­gi för att fånga upp unga vux­na som var­ken job­bar el­ler plug­gar, en­ligt Gu­nil­la Ek­strand.

– På kul­tur­hu­set kan vi ock­så ha oli­ka ak­ti­vi­te­ter för att in­for­me­ra och un­der­lät­ta kon­tak­ten med Jobb­torg, sä­ger hon.

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN

DET VAR DÅ. I maj 2015 var ÖCC all­de­les nytt, i maj 2015. Ju­an Frey­tes och Hashar Sa­lim vi­sa­de ung­do­mar­nas idéer på en tav­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.