Le­rig mark gör att byg­ge vid värds­hu­set skjuts upp

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Eva Ton­ström

Byg­get kring Enske­de rac­ket­hall, och på plat­sen där Enske­de värds­hus lig­ger, skjuts fram minst ett år. Or­sa­ken är att mar­ken är svår att byg­ga på.

Tid­ning­en har vid fle­ra till­fäl­len be­rät­tat om det pla­ne­ra­de byg­get runt Enske­de rac­ket­hall, där sta­den skis­sar på 600 nya lä­gen­he­ter, stads­rad­hus och för­sko­lor.

Pa­ral­lellt med det job­bar man med grann­tom­ten Enske­de värds­hus, där fas­tig­hets­ä­ga­ren vill ri­va nu­va- ran­de krog och i stäl­let till­lå­ta ett helt nytt bo­stads­hus i fem vå­ning­ar, med lo­ka­ler i bot­ten där re­stau­rang­en kan dri­vas vi­da­re. Huset skul­le rym­ma 90 lä­gen­he­ter.

Skjuts upp ett år

De två pla­ner­na sam­körs av sta­den ef­tersom de lig­ger så nä­ra varand­ra, en­ligt Christop­her Pleym, pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret. I en förs­ta tid­plan skul­le de­talj­pla­ner ha pre­sen­te­rats för po­li­ti­ker­na in­nan års­skif­tet i år, men det har skju­tits fram nu.

I stäl­let tän­ker man sig ett sam­råd med öp­pet hus hös­ten 2019, med an­ta­gan­de ti­di­gast vå­ren 2020 och bygg­start 2021.

– De ut­red­ning­ar som be­hö­ver gö­ras in­nan ett sam­råd kan hål­las, har dra­git ut på ti­den. Det är kom­pli­ce­ra­de mark­för­hål­lan­den med myc­ket le­ra på Enske­de­fäl­tet där­för be­hö­ver vi från sta­dens si­da ta fram ett ge­di­get un­der­lag in­för ett kom­man­de sam­råd, sä­ger Christop­her Pleym.

FOTO: MI­CHAEL TOLL

HÄN­DER ING­ET. Enske­de Värds­hus står där det står, tills vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.