2:a Sthlm | Mid­som­mar­kran­sen Svan­damm­svä­gen 10

Tidningen Årsta / Enskede - - Hemma -

I en fin fun­kis­fas­tig­het i Mid­som­mar­kran­sens all­ra trev­li­gas­te kvar­ter lig­ger den­na lju­sa och triv­sam­ma lä­gen­het med myc­ket ori­gi­nal­charm. Den väl­kom­na­de hal­len till­sam­mans med de väl­be­va­ra­de fu­ru­gol­ven sät­ter ge­nast to­nen i det­ta ka­rak­tärs­ful­la hem. Ge­nom­gå­en­de plan­lös­ning, sto­ra ori­ginal­föns­ter och ge­ne­rös tak­höjd gör det­ta till en ljus och luf­tig bo­stad som även stå­tar med ett ori­gi­nal­kök, ett rym­ligt var­dags­rum och ett lugnt sov­rum. Här finns dess­utom flex­ib­la ytor och bra för­va­ring allt en­ligt ar­ki­tek­ter­nas grund­tan­ke om ett ytef­fek­tivt och väl­pla­ne­rat bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.