Dol­di­sen som är stans nya makt­fak­tor

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 [email protected]­rekt­press.se

Över­ful­la akut­sjuk­hus, in­drag­na buss­lin­jer och stän­di­ga stopp i spår­tra­fi­ken. Det är någ­ra av sa­ker­na Char­lot­te Bro­berg (M), från Älv­sjö, ska hjäl­pa till att få bukt med. Lång vän­te­tid till lä­ka­re på vård­cen­tra­ler­na, fullt på akut­sjuk­hu­sen och byg­gen som ske­nar i kost­na­der. Kol­lek­tiv­tra­fik med in­drag­na busstu­rer/lin­jer, kla­go­mål på bus­sar­na – de hål­ler in­te tid­ta­bel­ler, kör för­bi hållplatser och kör vårds­löst – och stän­di­ga stopp i t-ba­ne­tra­fik och pen­del. Sam­ti­digt hö­jer man SL-kor­tet.

Kort och gott, det sak­nas in­te ut­ma­ning­ar för Char­lot­te Bro­berg (M), från Älv­sjö, och hen­nes kol­le­gor i Stock­holms läns lands­ting när hon får an­sva­ret för en helt ny nämnd som in­rät­tas nu, fas­tig­hets- och ser­vice­nämn­den. Hen­nes ti­tel blir fas­tig­hets- och ser­vice­lands­tings­råd.

– Tun­nel­ba­nan, bus­sar­na och tå­gen går så tätt så när det blir stopp nå­gon­stans är det så många män­ni­skor som på­ver­kas. När det gäl­ler sjuk­vår­den är det vik­tigt att man får vård när man be­hö­ver, pri­mär­vår­den mås­te fun­ge­ra, sä­ger hon.

Den nya nämn­den ska hjäl­pa till att sän­ka kost­na­der­na över­lag i or­ga­ni­sa­tio­nen och sam­ti­digt ta hand om lands­ting­ets cir­ka 30 vård­fas­tig­he­ter, och ny­bygg­na­tio­ner. Fle­ra sto­ra om- och till­bygg­na­der blir fär­di­ga 2019–2020, till ex­em­pel Dan­de­ryds sjuk­hus och Sös, och sto­ra in­ve­ste­ring­ar ska gö­ras i St Gö­rans sjuk­hus med nya bygg­na­der för för­loss­ning och vård.

Tar över all ad­mi­nist­ra­tion

Det som läggs över på Char­lot­te Bro­bergs bord är allt ut­om själ­va kärn­verk­sam­he­ten hos de oli­ka fack­nämn- der­na: Lö­ner, eko­no­mi, upp­hand­ling­ar, IT för att näm­na någ­ra sa­ker. Idén är att sam­la de re­sur­ser­na i en nämnd och på det vi­set an­vän­da peng­ar­na mer ef­fek­tivt, me­nar hon. Även de sto­ra sjuk­hu­sen ska av­las­tas. Till det kom­mer fas­tig­he­ter­na som nämns ovan.

– Det blir en ut­ma­ning, men lyc­kas vi med det kom­mer vi på sikt kun­na läg­ga mer peng­ar på vå­ra pa­ti­en­ter och re­se­nä­rer istäl­let för på onö­dig ad­mi­nist­ra­tion, sä­ger Char­lot­te Bro­berg.

Ni har styrt lands­ting­et se­dan 2006 – har ni job­bat fel fram tills nu?

– Jag ser det mer som att vi he­la ti­den kan bli bätt­re - bli vas­sa­re och mer ef­fek­ti­va, sä­ger hon.

Bott i Älv­sjö i 15 år

Char­lot­te Bro­berg har bott i Her­räng­en i 15 år – hen­nes två yngs­ta barn går på Jo­han Skyt­te­sko­lan och Her­räng­ens sko­la – och har med åren bli­vit en in­bi­ten Älv­sjö­bo. Hon näm­ner fle­ra ut­flykts­mål i om­rå­det dit de gär­na går en le­dig helg, bland an­nat Lång­sjön runt (tar en tim­me att pro­me­ne­ra en­ligt Char­lot­te) med fi­kas­topp på Her­räng­ens gård.

Att det blev just Her­räng- en är mer el­ler mind­re en slump, de vil­le bo sö­der om Sö­der och hit­ta­de en fin tomt i om­rå­det, be­rät­tar Char­lot­te.

Hjär­te­frå­gor som hon själv brin­ner för är psy­kisk ohäl­sa bland unga, nå­got som ökar i sam­häl­let.

– Det har va­rit, och är fort­fa­ran­de, li­te ta­bu­be­lagt äm­ne men det är dags att vi bör­jar pra­ta om det och lyf­ter det på agen­dan. Så att fler kan få hjälp. Jag mö­ter många unga ef­tersom jag själv har barn i ton­å­ren och det är stor press på dem idag.

Nya fas­tig­hets- och ser­vice­lands­tings­rå­det Char­lot­te Bro­berg, (M), ska hjäl­pa till att brom­sa kost­na­der­na i lands­ting­et: ”Det är en jät­te­or­ga­ni­sa­tion, vi har en bud­get på 100 mil­jar­der kro­nor som ska för­de­las på bäs­ta sätt”, sä­ger hon.VILL BROM­SA KOST­NA­DER.FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.