Så ska hundä­ga­re bli po­li­sens hög­ra hand

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 [email protected]­rekt­press.se

Po­li­sen drar igång en ny sats­ning i Sö­derort och ut­bil­dar hundä­ga­re i att bli bätt­re på att no­sa upp brott un­der si­na många pro­me­na­der. Många dök upp när ut­bild­ning hölls i vec­kan.

Hundä­ga­re är en så­dan re­surs. De är ju ute i ur och skur, al­la års­ti­der och un­der oli­ka ti­der på dyg­net.

Po­li­sen drar igång en ny sats­ning i Sö­derort och ut­bil­dar hundä­ga­re i att bli bätt­re på att no­sa upp brott un­der si­na många pro­me­na­der.

Glo­ben­po­li­sen bjöd på fral­lor, fi­ka och Po­wer point­pre­sen­ta­tion i sam­band med att de sjö­sat­te den nya sats­ning­en Pro­jekt NOS – vars syf­te är att mins­ka bo­stads­in­brot­ten i Sö­derort. Det­ta med hjälp av grann­sam­ver­kan och hundä­ga­re som är ute och ras­tar si­na hun­dar.

Som en del av pro­jek­tet hål­ler po­li­sen en kurs för hundä­gar­na där de lär ut vad som är vik­tigt att ob­ser­ve­ra och tän­ka på när man miss­tän­ker brott.

Kerstin Malm på po­li­sen i Sol­na – där pro­jek- tet rul­lat se­dan i vå­ras – är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re och den som höll i kur­sen.

– Jag har all­tid tänkt att hundä­ga­re är en så­dan re­surs. De är ju ute i ur och skur, al­la års­ti­der och un­der oli­ka ti­der på dyg­net. Jag vil­le ta va­ra på hundä­gar­na och bör­ja­de med pro­jek­tet re­dan 2017, sä­ger Kerstin Malm.

Höll ut­bild­ning

Minst 40 hundä­ga­re från Sö­derort var på plats när Kerstin Malm höll sin ut­bild­ning på po­lis­kon­to­ret vid Glo­ben i vec­kan.

En av del­ta­gar­na var Carina Lin­dqvist från Kärr­torp som är äga­re till tre bel­gis­ka vall­hun­dar. När hon fick nys om pro­jek­tet kän­de hon di­rekt att hon vil­le en­ga­ge­ra sig. – Jag är

ju ute med hun­dar­na f le­ra gång­er om da­gen och jag har en ha­ne som är väl­digt alert på sin om­giv­ning. Det här är förs­ta gång­en jag en­ga­ge­rar mig i nå­got sånt här. Jag kän­ner att jag vill hjäl­pa till, sä­ger Carina Lin­dqvist och fort­sät­ter:

– Det blir li­te som en sam­hälls­tjänst och just för att mi­na hun­dar är vakt­hun­dar le­der det ju till att även de blir sti­mu­le­ra­de.

Tröt­ta på all skit

Gran­nar­na Mo­na Wall­sén o c h Ås a Tör n l ö f från Enske­de­fäl­tet sä­ger att de är tröt­ta på all skit som hän­der i om­rå­det. De be­rät­tar om ota­li­ga in­brott som skett i om­rå­det och om de nu­me­ra tom­ma skol­lo­ka­ler­na som drar till sig uttrå­ka­de ung­do­mar.

– Ung­ar­na står och rö­ker hasch och allt möj­ligt an­nat. Bå­de jag och Åsa har re­dan koll i om­rå­det ef­tersom vi är ute med hun­dar­na så pass of­ta. Och med den här sats­ning­en kom­mer vi ju bli fler som har koll, sä­ger Mo­na Wall­sén.

Åsa Törn­löf be­rät­tar att hon haft in­brott två gång­er. Hon är less på att det in­te sker nå­gon för­änd­ring och hop­pas där­för på ini­ti­a­ti­vet.

– Hur hårt får hun­dar­na bi­ta? Det hop­pas jag att vi fått lä­ra oss nu på kur­sen, skäm­tar Åsa Törn­löf.

TRÖT­TA PÅ STÖK. Gran­nar­na Mo­na Wall­sén och Åsa Törn­löf från Enske­de­fäl­tet var med på po­li­sens ut­bild­ning för Pro­jekt NOS. Många från Ba­gis var in­tres­se­ra­de av pro­jek­tet. FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BROTTSFÖREBYGGARE.Kerstin Malm, po­lis och brottsförebyggare i Sol­na, har star­tat pro­jek­tet Nos­pa­trul­len och höll för förs­ta gång­en ut­bild­ning­en i Sö­derort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.