RÖJCHOCKEN

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 -

Plöts­ligt ha­de träd, bus­kar och lek­par­ker in­till Årsta­fäl­tet jäm­nats med mar­ken. Nu kräver Val­la­bor sänkt hy­ra för att de tving­as bo vid en bygg­ar­bets­plats.

Fler per­so­ner ska job­ba med att hjäl­pa unga på glid i Stock­holm fram­ö­ver. I bud­ge­ten för 2019 ut­lo­var det grön­blåa sty­ret en mil­jon­sats­ning på ut­sat­ta barn och ung­do­mar. Nu bör­jar sta­dens bud­get för 2019 fal­la på plats.

Ett om­rå­de som får till­skott är in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen som får 100 mil­jo­ner kro­nor mer näs­ta år, varav ma­jo­ri­te­ten av peng­ar­na ska gå till ar­be­tet med de barn och ung­do­mar som ris­ke­rar att ham­na ut­an­för sam­häl­let.

– Ti­di­ga­re har so­ci­al­tjäns­ten job­bat myc­ket med fa­milj och fri­tid. Nu ger vi dem upp­dra­get att fo­ku­se­ra på in­sat­ser rik­ta­de mot unga i risk­zon, för att sta­bi­li­se­ra de­ras skol­gång, sä­ger nya so­ci­al­bor­gar­rå­det Jan Jöns­son (L).

So­ci­al­bor­gar­rå­det vill in­fö­ra ett fo­rum på sko­lor där en rek­tor, en från so­ci­al­tjäns­ten och en po­lis träf­fas kon­ti­nu­er­ligt för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen i sko­lan och när­om­rå­det och be­slu­ta om kon- kre­ta åt­gär­der som var­je part för­bin­der sig till.

– De här peng­ar­na skul­le kun­na an­vän­das för att so­ci­al­tjäns­ten ska kun­na ha en re­pre­sen­tant med på de här mö­te­na men ock­så för att un­der­lät­ta att fat­ta be­slut, sä­ger Jan Jöns­son (L).

Hur då?

– Det blir ju lät­ta­re om man har fler re­sur­ser. Det kan be­ty­da fler so­ci­al­sek­re­te­ra­re el­ler be­hand­lings­per­so­nal som fa­mil­je­be­hand­la­re, ku­ra­to­rer, be­hand­lingsas­si­sten­ter, ele­vas­si­sten­ter, so­ci­al­pe­da­go­ger.

Jan Jöns­son (L) kan in­te sä­ga hur många nya tjäns­ter det rör sig om, ef­tersom be­ho­vet ser oli­ka ut i oli­ka stads­de­lar.

– Någ­ra pri­o­ri­te­rar kanske so­ci­al­sek­re­te­ra­re och and­ra pla­ce­ring­ar på bo­en­den, sä­ger han.

Peng­ar­na ska även gå till att in­fö­ra sam­tal in­om 48 tim­mar med unga som be­gått sitt förs­ta brott, möj­lig­het till ti­di­ga­re bo­en­de­pla­ce­ring­ar och öp­pen­vårds­in­sat­ser och fler so­ci­al­sek­re­te­ra­re på barn- och ung­doms­verk­sam­he­ten.

Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

I kom­man­de bud­get för Stock­holms stad kom­mer det so­ci­a­la ar­be­tet med barn och unga få mer peng­ar.SO­CI­AL­BOR­GAR­RÅD.FO­TO: JO­HAN­NES LILJESON / CLAUDIO BRITOS

So­ci­al­bor­gar­rå­det Jan Jöns­son (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.