Tv-spe­len går på kro­gen

”Nör­dig” bar på sö­der loc­kar blan­dad publik 3 500 spel. Det finns att väl­ja mel­lan på Alex Alucards bar. En bar som är helt de­di­ke­rad till tv-spel.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­hann Bernövall jo­hann.ber­no­[email protected]­rekt­press.se

N3rds på Bon­de­ga­tan 1 fi­rar i da­gar­na ett och ett halvt år. En­ligt äga­ren Alex Alucard är han unik i Skan­di­na­vi­en med den sto­ra mäng­den spel som gäs­ter­na kan väl­ja på. Tu­sen­tals spel på allt ifrån gam­la kon­so­ler från det gla­da 90-ta­let fram till topp­mo­der­na Plays­ta­tion 4.

Att han öpp­na­de ba­ren grun­da­de sig i det eg­na in­tres­set för tv-spel.

– Jag var trött på spel­för­e­ning­ar och så­dant, och fick så dök den här idén upp. Från bör­jan var det nåt jag släng­de ur mig till kom­pi­sar; ”jag ska star­ta en bar!”, men till slut blev det mer och mer kon­kret. Till slut tänk­te jag att det får bä­ra el­ler bris­ta, ski­ter det sig är det ba­ra peng­ar, sä­ger Alex Alucard och skrat­tar.

Stam­mi­sar och sven­sex­or Än så länge har det gått bra, han upp­le­ver att be­sö­ka­ran­ta­let sta­digt väx­er med en mix av stam­mi­sar och stör­re säll­skap så som sven­sex­or el­ler dy­likt. Sam­ti­digt är det en mer blan­dad de­mo­gra­fi hos gäs­ter­na än man kanske kan tro. De rik­tigt av- an­ce­ra­de ge­ek­sen ute­blir of­tast.

– 95 pro­cent är ”van­ligt folk” och in­te långt ifrån hälf­ten är tje­jer. Det är ju ett so­ci­alt spe­lan­de här, de rik­ti­ga nör­dar­na stan­nar nog hem­ma och vill spe­la där i lugn och ro, sä­ger Alex Alucard.

Dric­ker med måt­ta När det kom­mer till mat och dryck sat­sar man på ham­bur­ga­re, öl och drin­kar döp­ta ef­ter klas­sis­ka tv­spels­fe­no­men. Bar­ten­dern Måns Win­ner­by upp­le­ver att folk be­ter sig nå­got an­norlun­da än på de and­ra stäl­len på bar­ga­tor­nas Sö­der­malm där N3rds är be­lä­get.

– Folk dric­ker väl­digt lång­samt och det är of­ta för­fest­stäm­ning här. En so­ci­al grej för att bör­ja kväl­len. Jag tror vi har slängt ut max åt­ta per­so­ner se­dan vi öpp­na­de och det får man sä­ga är li­te, sä­ger han.

Den som vill ha en tv-spels­kväll på kro­gen gör bäst i att bo­ka så­väl bord som spel för att va­ra sä­ker på att få plats, men det går att ba­ra drop­pa in ock­så.

UNIKT KON­CEPT.Äga­ren Alex Alucard och bar­ten­dern Måns Win­ner­by på N3rds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.