Stock­holm för­tjä­nar fak­tiskt mer kär­lek

Tidningen Årsta / Enskede - - HEJ SÖDERORT -

Stres­sigt, dyrt och otrev­ligt. Hur kan nå­gon vil­ja bo i Stock­holm?

När de fles­ta i min be­kant­skaps­krets nu pas­se­rar 35-års­strec­ket och skaf­far sitt and­ra barn – el­ler sam­bo och hund – bör­jar den in­ställ­ning­en få fäs­te på all­var. Stock­holm som var den en­da svens­ka stad, jäm­te Mal­mö, som fanns på vår kar­ta när vi var 20-25 år har plöts­ligt bli­vit kallt.

Förak­tet mot hemsta­den och små­sta­den har bytts ut mot ett ”det var ju än­då gans­ka tryggt när jag väx­te upp”-re­so­ne­mang som all­tid lan­dar i slut­sat­sen: det här blir bäst för bar­nen.

Fi­ne, flyt­ta hem då. Men var­för mås­te du sjun­ka så djupt i din egen små­barns­dim­ma att du sam­ti­digt är helt oför­stå­en­de för att folk fak­tiskt kan tän­ka sig att se si­na små knod­dar växa upp i Stock­holm?

Jag skul­le ald­rig få för mig att rac­ka ner på ditt val att läm­na Stock­holm för små­stads­lug­net. Det skul­le kän­nas bå­de kly­schigt och stor­stads­drygt. Dess­utom har jag full för­stå­el­se för att man kan få nog av vår kä­ra hu­vud­stad.

Men om­vänt tycks hem­vän­dan­de lands­orts­bor an­se sig ha all rätt i värl­den att tok­så­ga oss stock­hol­ma­re. Vi är al­la lu­ra­de! Sla­var un­der en bru­tal kom­mer­si­a­lism och en sjuk bo­stads­mark­nad. Om vi ba­ra lyc­kas ta oss ur vårt eget ek­orr­hjul och får an­das li­te lant­luft kom­mer vi in­se det.

Well, jag vet in­te hur jag ska sä­ga det. Men att se lyft­kra­nar­na tor­na upp sig över Slus­sen i skym­ning­en var­je kväll när jag cyklar hem från job­bet fyl­ler mig med ett lugn. Och att se treå­ring­en världs­vant kas­ta sig upp i tun­nel­ba­ne­sä­tet gör mig stolt. Hon och lill­syr­ran har det bra var de än är, så länge de­ras för­äld­rar är lyck­li­ga. Och Stock­holm, ibland är jag då­lig på att sä­ga det men du gör mig fak­tiskt lyck­lig.

HAMPUS JARN­LONy­hets­chefPra­ta med mig! hampus.jarn­lo @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.