Tryc­ket är högt på Söderorts simhallar

Al­la äls­kar att ba­da! Men var ska nya och gam­la stock­hol­ma­re sim­ma när sta­den väx­er? I Sö­derort är hal­lar­na få. Tryc­ket ökar. Och i Väs­ter­torp kan man inte be­stäm­ma om man ska ri­va el­ler re­no­ve­ra. BADKRIS. Men inga ny­byg­gen de närms­ta åren

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jonsson christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Kom­mu­nen har sla­git fast att bad­be­ho­vet är stort i Sö­derort. Ska det inte bli bas­säng­kris bör tre nya sim- hal­lar bör byg­gas i Sö­derort de närms­ta 12 åren. Men sta­den sak­nar plan på hur det ska gå till.

– Krå­la­re stän­ker myc­ket. Och de har bli­vit fler! Så ja, det är mer folk, helt klart, sä­ger Eva Ekerhov och plö­jer vat­ten­y­tan med mak­lig bröst­sim.

Hon har le­tat sig från Aspud­den till Väs­ter­torp för att brän­na en kilo­me­ter. Det gör hon en gång i vec­kan. Hon dröm­mer om att det ska va­ra fär­re folk, mer chill:

– Sim­ning ska va­ra av­slapp­nat. Jag är inte brydd om att sim­ma snabbt, för­kla­rar hon, och vän­der om för att dra av än­nu en 25-me­ter­slänga.

Över­be­las­ta­de hal­lar

Se­dan i som­ras hål­ler Hög­da­lens bad­hus stängt för re­pa­ra­tio­ner i två år. Det märks på res­te­ran­de hal­lar. I Fars­ta och Väs­ter­torp blir till ex­em­pel de at­trak­ti­va plat­ser­na i den kom­mu­na­la sim­sko­lan snab­ba­re smock­ful­la. Över­be­las­ta­de, sä­ger man.

Siff­ror­na som id­rotts­för­valt­ning­en ta­git fram åt Tid­ning­en Års­ta/Enske­de be­kräf­tar det­ta. De hal­lar som har Sö­derort som upp­tag­nings­om­rå­de – Fars­ta, Sands­borg, Väs­ter­torp, Eriks­dal, Skär­hol­men – har to­talt un­der 2018 fått 134 ex­tra sim­sko­le­plat­ser.

Men kö­er­na ökar ock­så. För sista kurs­start i år stod det när­ma­re 1 000 barn i kö. För­ra året var sam­ma siff­ra kring 700.

För snart 50-åri­ge hårt tär­da Väs­ter­torps­hal­len är di­lem­mat om man ska re­no­ve­ra el­ler ri­va, för att byg­ga nytt. Även om ytor­na – golv, ka­kel, bän­kar – är i gott skick så finns det ma­ski­ne­ri­er i det in­re som sjung­er på sista ver­sen. Och till­gäng­lig­he­ten är, på grund av trånga pas­sa­ger och trap­por, obe­fint­lig.

Id­rotts­för­valt­ning­en har i åra­tal ve­lat. De kan i dags­lä­get inte ens sä­ga un­ge­fär när de tän­ker be­stäm­ma sig för om det blir fix el­ler för­stö­ra. An­lägg­ning­ens chef Tho­mas Lin­dell-Tay­lor pas­sar di­plo­ma­tiskt på frå­gan vad han för­or­dar.

– Här ska fin­nas en funk­tions­dug­lig sim­hall. Hur po­li­ti­ker väl­jer att lö­sa det, läg­ger jag mig inte i, sä­ger han.

I Väs­ter­torp ha­de de än­då för­vän­tat sig en stör­re be­söks­smäll när Hög­da­len stäng­de. Med någ­ra smär­re tidsju­ste­ring­ar för de för­e­ning­ar som som nu ska få plats, fri­dy­ka­re och konst­sim­ma­re, sä­ger Tho­mas Lin­dell-Tay­lor att det fly­ter på bra i vad han tyc­ker är en av sta­dens vack­ras­te simhallar: ”Det är en fan­tas­tisk an­lägg­ning. Att se det vack­ra i det slit­na, det gör mig glad”. Och myc­ket folk, det har det va­rit i många år.

Tre hal­lar på 12 år

Kom­mu­nen har sla­git fast att bad­be­ho­vet är stort. Ska det inte bli bas­säng­kris bör Skarpnäck och Ers­ta-ÅrstaVan­tör få var sin hall in­nan 2022. Hä­gersten-Lil­je­hol­men en in­nan 2030. Men det är inte tro­ligt att spa­den dras i mar­ken un­der de närms­ta fy­ra åren. Peng­ar sak­nas.

Idrotts­bor­gar­rå­det Karin Ernlund (C) sä­ger att ex­i­ste­ran­de hal­lar är så ri­si­ga att de­ras re­no­ve­ring­ar går fö­re. Den nya po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten mås­te ana­ly­se­ra hur de ska ar­be­ta lång­sik­tigt med sim­frå­gan. In­nan dess vill Ernlund inte vill ut­ta­la sig mer än så.

Här ska fin­nas en funk­tions­dug­lig sim­hall. Hur po­li­ti­ker väl­jer att lö­sa det, läg­ger jag mig inte i.

THO­MAS LIN­DELL-TAY­LOR,chef över Väs­ter­torps­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.