Sta­den kan få bö­ter ef­ter bris­ter på ser­vice­hem

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 [email protected]­rekt­press.se

Sta­den ris­ke­rar 100 000 kro­nor i bö­ter för bris­ter i ar­bets­mil­jön på Enske­de­da­lens ser­vice­hus. Det är natt­per­so­na­len som har det för stress­sigt. Det var i maj i år som skydds­om­bud från Enske­de­da­lens ser­vice­hus i Da­len kon­tak­ta­de Ar­bets­mil­jö­ver­ket, AV. Or­sa­ken är att natt­per­so­na­len på bo­en­det har för hög ar­bets­be­last­ning, en­ligt om­bu­den, sam­ti­digt som sta­den pla­ne­ra­de att dra ner per­so­nal­styr­kan nat­te­tid från tre till två per­so­ner. Nå­got som nu har ge­nom­förts.

I ju­ni gjor­de AV ett in­spek­tions­be­sök, även i au- gus­ti och ok­to­ber. Se­dan dess har sta­den, som dri­ver Enske­de­da­lens ser­vice­hus, gjort fle­ra änd­ring­ar i ru­ti­ner­na, men det är inte nog, me­nar AV. Nu har myn­dig­he­ten fat­tat be­slut om ett vi­te på 100 000 kro­nor om de inte rät­tar till pro­ble­men.

– Vi job­bar med att kom­ma till rät­ta med kra­ven. Vi an­ser att re­sur­ser­na är till­räck­li­ga, men vi be­hö­ver bli tyd­li­ga­re i sche­mat när gäl­ler vi­la och rast, hur lång tid ett ar­bets­mo­ment el­ler en för­flytt­ning bör ta och gö­ra risk­be­döm­ning­ar, sä­ger Leif Ka­na­nen, chef för äldre­omsor­gen i Enske­deÅrs­ta-Van­tör.

Tan­ken med ned­drag­ning av natt­per­so­nal är att den re­sur­sen ska kun­na an­vän­das dag­tid på bo­en­det istäl­let, en­ligt Leif Ka­na­nen.

I AV:s se­nas­te be­slut ställs krav på att re­sur­ser­na är an­pas­sa­de till ar­be­tet som ska ut­fö­ras, så att det inte blir för hög ar­bets­be­last­ning med risk för ohäl­sa hos per­so­na­len. Sär­skild hän­syn ska tas till att ar­be­tet ut­förs nat­te­tid. Då be­hövs fler el­ler läng­re av­brott i ar­be­tet och plat­sen för rast och vi­la ska va­ra i en ostörd, lugn mil­jö, en­ligt AV.

Se­nast 15 mars näs­ta år ska allt va­ra åt­gär­dat.

KRITIK. Nu mås­te Enske­de­da­lens ser­vice­hus rät­ta till bris­ter­na, an­nars tving­as de be­ta­la ska­de­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.