Film och dans på Öst­ber­ga Kul­tur­hus

Tidningen Årsta / Enskede - - Årsta/enskede -

Det bubb­lar av ak­ti­vi­te­ter i nya Öst­ber­ga kul­tur­hus just nu. Bland an­nat hål­ler man på att ska­pa en vo­lon­tärgrupp som har hand om läx­läs­ning, språkcafé och and­ra upp­gif­ter i hu­set, den som är in­tres­se­rad kan kon­tak­ta kul­tur­hu­set. Den 4 de­cem­ber vi­sas fil­men Ama­tö­rer av Gabri­e­la Pit­chler och sta­dens för­hopp­ning är att film­in­tres­se­ra­de star­tar upp en film­klubb i Öst­ber­ga, vil­ket skul­le be­ty­da fler film­vis­ning­ar i nya kul­tur­hu­set. Den 13 de­cem­ber, 17-21, är det lu­ci­a­kväll med oli­ka ak­ti­vi­te­ter, bland an­nat kon­sert med Ib­be & Joel, och den 21 de­cem­ber är det skolav­slut­ning, som fi­ras med ÖFA kol­lek­ti­vet, Dan­ce­o­ke kl 14. Al­la som vill är väl­kom­na, även om man inte bor i Öst­ber­ga, häl­sar per­so­na­len. Läs mer på Fa­ce­book/ Öst­ber­ga Kul­tur­hus.

FOTO: ROGER BERGMARK

HUMANS OF DA­LEN. Fr v pro­jekt­le­da­ren An­na­le­na Sand­gren, Jack Waldén, Val­ter Berglin, Lo Gauf­fin och Fe­li­cia Gustafs­son. Th Osi­el Iba­nez från enske­de­da­len.org.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.