Spräng­nings­dags i Ham­mar­by­bac­ken

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe jo­se­fi­ne.thu­res­[email protected]­rekt­press.se

Nu byggs re­nings­ver­ket i Hen­riks­dal om och det kom­mer att mär­kas. Bland an­nat ska man bor­ra och spränga sig in i ber­get un­der Ham­mar­by­bac­ken – som del­vis stängs av. I ja­nu­a­ri näs­ta år kom­mer Stock­holm vat­ten och av­fall byg­ga om Sick­la-an­lägg­ning­en vid Ham­mar­by­bac­ken. An­lägg­ning­en är en del av Hen­riks­dals re­nings­verk som re­nar vårt av­lopps­vat­ten och som nu ge­nom­går en or­dent­lig om­bygg­na­tion och får ny, mo­dern re­nings­tek­nik.

An­led­ning­en är att re­nings­ver­ken som finns i Brom­ma och Hen­riks­dal är över­be­las­ta­de idag och ska gö­ras mil­jö­vän­li­ga­re.

Tar cir­ka en må­nad

För att byg­ga ut re­nings­ver­ket be­hö­ver bygg­ar­be­tar­na bland an­nat bor­ra och spränga sig in i ber­get vid Ham­mar­by­bac­ken, vil­ket till viss del be­rör skid­bac­ken och bo­en­de i Ham­mar­by­höj­den och Ham­mar­by Sjöstad.

– Det kom­mer lå­ta rätt re­jält över Ham­mar­by Sjöstad. Vi tror in­te att vi kom­mer be­hö­va eva­ku­e­ra någ­ra där, men vi har be­red­skap för det, sä­ger che­fen för pro­jek­tet Stefan Ro­sengren.

Han be­rät­tar vi­da­re att det är främst när de spräng­er sig in i ber­get som det kom­mer att stö­ra om­giv­ning­en, vil­ket tar cir­ka en må­nad. När de väl är in­ne sen kom­mer lju­det däm­pas av ber­get.

– Vå­ra pro­gno­ser är att det in­te kom­mer stö­ra de bo­en­de sär­skilt myc­ket, sä­ger kom­mu­ni­ka­tö­ren för pro­jek­tet Su­san­ne Fors­berg.

Hem­se­dals­bac­ken stängs av

Skid­bac­ken kom­mer kun­na an­vän­das men förs­ta året stäng­er de av en del av bac­ken

– Vi har ett tätt sam­ar­be­te med Skis­tar och id­rotts­för­valt­ning­en. Vi job­bar till­sam­mans så att det ska bli så bra som möj­ligt för al­la, sä­ger Su­san­ne Fors­berg.

Ny ”skor­sten”

Ock­så ett li­tet ven­ti­la­tions­torn som på­min­ner om en skor­sten kom­mer pla­ce­ras på Ham­mar­by­bac­ken – om än en aning dolt i en träddunge ös­ter om barn­bac­ken.

Det som kom­mer sy­nas ovan mark är nya gu­la bygg­na­der på det be­fint­li­ga om­rå­det där de blåa hu­sen står i dag.

Nå­got an­nat som kom­mer mär­kas är trans­por­ter som kör för­bi med spräng­mas­sor.

Bergs­spräng­ning­ar­na i sin hel­het kom­mer på­gå i cir­ka tre år men he­la Sick­laan­lägg­ning­en be­räk­nas va­ra klar år 2026.

I ber­get kom­mer vat­ten­bas­säng­er för grov­ren­gö­ring och för­se­de­men­te­ring kom­plet­te­ras.

Den nya, mo­der­na tek­ni­ken som ska in­stal­le­ras i vat­ten­bas­säng­er­na – dock ba­ra i Hen­riks­dal – kal­las mem­bran­tek­nik och kom­mer kun­na re­na vatt­net bätt­re vil­ket be­ty­der att det släpps ut mind­re kvä­ve i Ös­ter­sjön, 40 pro­cent mind­re räk­nar de med på sikt.

ILLUSTRATION: STOCK­HOLM VAT­TEN OCH AV­FALL

PLA­NEN. Rit­ning­en på det som kom­mer byg­gas un­der Ham­mar­by­bac­ken – med bland an­nat nya vat­ten­bas­säng­er där av­lopps­vatt­net re­nas. Lil­la bil­den: Så här kom­mer re­nings­ver­kets bygg­na­der vid Ham­mar­by­bac­ken se ut när de är kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.