GAM­LA SKJUT­BA­NAN RENSAS FRÅN BLY

Jo­han­na Gjerstad tar mark­pro­ver vid skjut­ba­nan i Rågs­ved. Det för­o­re­na­de om­rå­det är nu­me­ra en del av nya Rågs­veds na­tur­re­ser­vat.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073 600 69 23 [email protected]­rekt­press.se

Nu ska den gam­la skjut­ba­nan i Rågs­veds na­tur­re­ser­vat sa­ne­ras. Förs­ta ste­get är att ta re­da på hur myc­ket bly och res­ter av am­mu­ni­tion som finns i mar­ken.

Just nu pågår prov­tag­ning­ar ne­re på gam­la skjut­ba­nan i Rågs­veds fri­om­rå­de. Mar­ken på Sö­der­skjut­ba­nan, som den kal­las, är kraf­tigt för­o­re­nad ef­ter att ha an­vänts som öv­nings­ba­na i fle­ra de­cen­ni­er un­der pe­ri­o­den 1940-1980.

– De sköt från träd­lin­jen un­ge­fär där bor­ta, över äng­en mot berg­väg­gen här, be­rät­tar mil­jö­kon­sult Jo­han­na Gjerstad.

Hon och kol­le­gan drar upp jord med hjälp av en stor mark­borr. Det som fast­nar läggs i små på­sar som märks upp med eti­ket­ter. Den här da­gen ska de bor­ra på tre punk­ter i när­he­ten av berg­väg­gen.

– Vi bor­rar så djupt det går, tills det tar stopp i berg. Se­na­re idag kom­mer vi ock­så läg­ga ned rör ute på äng­en för att ta pro­ver på grund­vatt­net, sä­ger Vik­tor Ry­lan­der, som skö­ter ma­ski­nen.

Ska även kol­la Kräpp­la­di­ket

De ska även ta pro­ver i bot­ten­se­di­ment i Kräpp­la­di­ket, som rin­ner rakt ige­nom äng­en. Det myn­nar i sjön Ma­gelung­en cir­ka 900 me­ter från skjut­val­lar­na.

För två år se­dan lät sta­den gö­ra en förs­ta kon­troll av om­rå­det. Man kom fram till att mar­ken var kraf­tigt för­o­re­nad på fle­ra plat­ser och till stor del hand­lar det om res­ter av bly från am­mu­ni­tion. Man kan ock­så hit­ta frag­ment av gam­la ku­lor i mar­ken.

Om­rå­det ska sa­ne­ras

Nu tar sta­den allt­så näs­ta steg i mar­kut­red­ning­en.

– Det är känt se­dan ti­di­ga­re att det finns bly i mar­ken ef­ter verk­sam­he­ten vid skjut­ba­nor­na. Nu ska det un­der­sö­kas hur djupt des­sa för­ore­ning­ar lig­ger och om det har spri­dit sig till grund­vat­ten och yt­vat­ten, där­för tar vi pro­ver även i se­di­ment, sä­ger Jo­han Olsve, mil­jö­spe­ci­a­list hos sta­den.

Man ska ock­så gö­ra en be­döm­ning av ris­ker för män­ni­skors häl­sa och mil­jön.

Ar­be­tet har på­gått i drygt en vec­ka och må­let med ar­be­tet är att så små­ning­om sa­ne­ra he­la om­rå­det, med start näs­ta år. Den fö­re det­ta skjut­ba­nan är nu­me­ra en del av nya Rågs­veds na­tur­re­ser­vat, där­för mås­te om­rå­det sa­ne­ras. Se­na­re kom­mer även Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­de att un­der­sö­kas.

Vi bor­rar så djupt det går, tills det tar stopp i berg.

FOTO: JANNIE FLODMANPRO­VER. Mil­jö­kon­sult Jo­han­na Gjerstad och kol­le­gan Vik­tor Ry­lan­der job­bar med att ta pro­ver i mar­ken vid gam­la skjut­ba­nan i Rågs­ved. Jor­den som dras upp sam­las i på­sar och märks upp med eti­ket­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.