Klart: Så blir hy­ran i nya ”bil­li­ga” hu­sen

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Andre­as Jen­nische 073-600 69 20 andre­as.jen­[email protected]­rekt­press.se

De pris­pres­sa­de kom­mu­na­la hy­res­rät­ter som byggs i så kal­la­de Stock­holms­hus blir dy­ra­re än ut­lo­vat, visar den för­hand­ling som ny­li­gen av­slu­tats för ett nytt Stock­holms­hus i Rågs­ved.

De pris­pres­sa­de kom­mu­na­la hy­res­rät­ter som byggs i så kal­la­de Stock­holms­hus blir dy­ra­re än ut­lo­vat, visar den för­hand­ling som ny­li­gen av­slu­tats för ett nytt Stock­holms­hus i Rågs­ved.

Stock­holms­hus var en av Väns­ter­par­ti­ets hjär­te­frå­gor un­der fö­re­gå­en­de man­dat­pe­ri­od. Sats­ning­en in­ne­bär att sta­dens kom­mu­na­la bo­stads­bo­lag byggt enk­la hy­res­fas­tig­he­ter i en pris­pres­sad till­verk­nings­pro­cess för att få ner hy­res­ni­vå­er­na.

Kom­mer in­te hål­las

En­ligt ti­di­ga­re ut­sa­gor från då­va­ran­de bo­stads­bor­gar­rå­det Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V) ska en nor­mal­trea kos­ta mel­lan 7 500 och 10 500 kro­nor per må­nad.

Men den lå­ga ni­vå går in­te att hål­la. Åt­minsto­ne in­te för de 70 lä­gen­he­ter som byggts i Stock­holms­hus på Sä­ter­höj­den i Rågs­ved där hy­ran nu för­hand­lats fär­digt mel­lan Hy­res­gäst­för­e­ning­en och Fa­mil­je­bo­stä­der.

När hu­set står klart för in­flytt­ning i april 2019 kom­mer tre­or­na som är mel­lan 74 och 79 kvadrat­me­ter att kos­ta mel­lan 10 964 kro­nor och 11 769 kro­nor i må­na­den en­ligt det fär­dig­för­hand­la­de un­der­la­get.

”Ska va­ra läg­re”

Det nya bo­stads­bor­gar­rå­det Den­nis We­din (M) är in­te nöjd.

– Stock­holms­hu­sen har vi all­tid tyckt va­rit ett in­tres­sant pro­jekt och syf­tet har va­rit att byg­ga för att få fram läg­re hy­ror. Men oron över att man in­te kom­mer att få fram de läg­re hy­ror­na visar sig nu ty­värr stäm­ma. Hy­ror­na ska va­ra läg­re än så här, sä­ger bo­stads­bor­gar­rå­det Den­nis We­din (M).

Den grön­blå ma­jo­ri­te­ten ska nu ge Fa­mil­je­bo­stä­der i upp­drag att ana­ly­se­ra byg­get med syf­te att kom­ma fram till var­för kost­na­den bli­vit hög­re än tänkt och hur den kan pressas yt­ter­li­ga­re vid kom­man­de pro­jekt.

– Väns­ter­par­ti­et har näs­tan ut­lo­vat Stock­holms­hus som en quick fix för läg­re hy­ror. Nu ser vi det förs­ta re­sul­ta­tet och det är in­te till­räck­ligt bra. Det är i prin­cip en tu­sen­lapp över det man lo­vat, sä­ger Den­nis We­din.

Inga på­bör­ja­de pro­jekt med Stock­holms­hus ska av­bry­tas och det finns en­ligt Den­nis We­din inga pla­ner på att slu­ta job­ba för att fort­sät­ta byg­ga pris­pres­sa­de hy­res­rät­ter i all­män­nyt­tan.

Vil­ken hy­res­ni­vå tyc­ker du vo­re rim­lig för en nor­mal­trea i ett Stock­holms­hus?

– Jag lå­ter bli att ge nå­gon kon­kret siff­ra men det jag kan kon­sta­te­ra är att vi vill byg­ga bil­li­ga­re och få ner hy­ror­na. Vi ser att det är för dyrt att bo i Stock­holm i dag, sä­ger Den­nis We­din.

”Mås­te ut­vär­de­ras”

Clara Lind­blom, grupple­da­re för Väns­ter­par­ti­et, in­stäm­mer i att hy­res­ni­vå­er­na bör ut­vär­de­ras.

– De här bo­stä­der­na kom­mer ha läg­re hy­ra än and­ra ny­bygg­da hy­res­rät­ter i om­rå­det, men vi ha­de så klart ve­lat att den skul­le bli­vit än­nu läg­re. Nu gäl­ler det att bo­stads­bo­la­gen ut­vär­de­rar sitt ar­be­te och ser hur de kan pres­sa hy­ror­na än­nu mer näs­ta gång. Det här är trots allt ba­ra förs­ta för­sö­ket, sä­ger hon i en skrift­lig kom­men­tar.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

SÄ­TER­HÖJ­DEN. Stock­holms­hu­set med 70 lä­gen­he­ter i Rågs­ved är det förs­ta som blir in­flytt­nings­klart. I april 2019 kom­mer de förs­ta hy­res­gäs­ter­na hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.