DE VANDRAR FÖR ETT TRYGGARE SVEDMYRA

Erich och Jep­pe fick nog af­ter ran­va­gen.

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jons­son elin.jons­[email protected]­rekt­press.se

Po­li­sen är i be­hov av all­män­he­tens hjälp, så var­för in­te gå ut en kvart, få li­te frisk luft och kol­la in om­giv­ning­en.

För­ra hel­gen greps yt­ter­li­ga­re två unga per­so­ner ef­ter den se­nas­te ti­dens grova per­son­rån i Svedmyra. Nu väd­jar po­li­sen till vux­na att bli mer syn­li­ga i om­rå­det. En som ta­git fas­ta på upp­ma­ning­en är hundä­ga­ren Eric Lith­ner.

Mi­kael Sund­berg på Farsta­po­li­sen be­rät­tar att de grova per­son­rå­nen i om­rå­det kring Svedmyra och Soc­ken­plan har ökat mar­kant den se­nas­te ti­den. Po­li­sen gör nu allt de kan för att va­ra på plats så myc­ket de kan, trots knap­pa re­sur­ser.

– Det är unga kil­lar som rör sig mel­lan sko­lor­na i om­rå­det och le­tar upp unga rå­nof­fer som de se­dan tving­ar bort till en av­skild plats, sä­ger Mi­kael Sund­berg, kom­mun­po­lis i Fars­ta.

Han sä­ger att de unga ligor­na be­står av allt från tre till tio per­so­ner när de rå­nar si­na of­fer.

För­ra hel­gen in­träf­fa­de fy­ra grova per­son­rån och rån­för­sök i om­rå­det, vil­ket av­vi­ker kraf­tigt från det nor­ma­la en­ligt Mi­kael Sund­berg. Po­li­sen kun­de gri­pa två per­so­ner i sam­band med ett av rå­nen.

– Vi är det förs­ta le­det i ked­jan. Och visst vi har gri­pit någ­ra av de unga för­ö­var­na men ef­tersom de är min­derå­ri­ga är de snabbt ute igen, sä­ger Mi­kael Sund­berg.

Knap­pa re­sur­ser

De fles­ta rå­nen har skett ef­ter mörk­rets in­fall i om­rå­den där många ung­do­mar rör sig – ex­em­pel­vis sko­lor, t-ba­nan och id­rotts­plat­sen. Nu väd­jar po­li­sen till för­äld­rar i om­rå­det.

– För­äld­rar bör fun­de­ra på att mö­ta upp si­na barn som trä­nar vid Enske­de IP ef­ter trä­ning­en. Vi har knap­pa re­sur­ser och är det så att vi ba­ra pri­o­ri­te­rar ett om­rå­de öpp­nar det upp för brott på an­nan plats, sä­ger Mi­kael Sund­berg.

En som ta­git fas­ta på po­li­sens upp­ma­ning är Sved­my­ra­bon Eric Lith­ner som i vec­kan skrev ett in­lägg i Fa­ce­book­grup­pen Enske­de­bor. Där be­rät­ta­de han att han och hans hund Jep­pe tar någ­ra ex­tra varv runt Svedmyra un­der kvälls­pro­me­na­den för att kon­trol­le­ra att allt är lugnt i om­rå­det.

”Upp­ma­nar fler att gå ut och ha li­te upp­sikt, grann­sam­ver­kan är bäs­ta ver­kan!”, av­slu­ta­de han in­läg­get som snabbt fick över 800 li­kes.

– Som hundä­ga­re har man all­tid li­te ex­tra koll och jag och Jep­pe mås­te ju än­då ut och pro­me­ne­ra på kväl­len, sä­ger Eric Lith­ner när vi mö­ter upp ho­nom i Svedmyra.

Ex­tra ögon och öron

Han är över­ty­gad om att ex­tra ögon, öron och ökad vux­en­när­va­ro ute gör det svå­ra­re för ung­do­mar­na att be­gå de här brot­ten.

– Nu upp­ma­nar jag även and­ra att gö­ra sam­ma sak. Det be­hö­ver ju in­te ba­ra va­ra hundä­ga­re ut­an vem som helst. Po­li­sen är i be­hov av all­män­he­tens hjälp så var­för in­te gå ut en kvart, få li­te frisk luft och kol­la in om­giv­ning­en, sä­ger Eric och po­äng­te­rar att man kan ta säll­skap av en kom­pis el­ler gran­ne om man in­te vill gå själv.

FOTO: JANNIE FLOD­MAN

TRYGG. Eric Lith­ner har ald­rig va­rit oro­lig när han va­rit ute och tras­kat med kamp­hun­den Jep­pe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.